Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, TÖCKSMARKS KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Värmland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Töcksmark socken har hela sin västra gräns mot Norge och utgörs till övervägande del av skogsområden. Genom socknen går, från norr till söder, en vattenled med bland annat sjöarna Töck, Foxen och Lelången. Redan under medeltiden fanns här agrar bebyggelse och en kyrka.

Töcksfors järnbruk med knipp- och spikhamrar anlades 1797 och samhället har vuxit upp kring järn- och massa industrin. Från 1830-talet bedrevs här också stångjärnssmide. År 1873 ersattes järnbruket av ett träsliperi och senare tillkom ångsågverk och vattenkraftstation. Öppnandet av Dalslands kanal 1868 betydde mycket för bygdens kommunikationer med Göteborg, både beträffande gods- och persontrafik. Från 1915 utbyggdes kanalen också norrut till Östervallskog.

Den ökade folkmängden resulterade i att en ny och större kyrka uppfördes 1819-21 som ersättning för den tidigare. Den timrades och utformades i traditionell 1700-tals stil med korsarmar och klocktorn. Kring älvfåran samlades kyrkan, herrgård, bruksbostäder och verksbyggnader. Under 1900-talet har bebyggelsen expanderat och successivt har servicenäringar etablerats. Orten utgör idag också ett kommersiellt centrum i gränsbygden mot Norge.

ARKIV OCH LITTERATUR: Ditt Värmland, kulturmiljöprogram 1989. / Begravningsplatser i Värmlands län, 1988, Länsstyrelsen i Värmland. / ATA Stockholm; Töcksmarks kyrka. / Värmlands Museums topografiska arkiv; Töcksmarks kyrka.