Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oskarshamn kn, MISTERHULTS KYRKA OCH FIGEHOLMS KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Kalmar

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Misterhults socken hade under medeltiden samma omfattning som den nuvarande. Namnet Misterhult nämns första gången år 1417 som Mistrult och 1434 som Misterholt. Socknen är till ytan omfattande och gränsar i öster till Östersjön och norra delen av Kalmarsund och åt landsidan till Västrums, Hjorteds, Tuna, Kristdala och Döderhults socknar. Två olika karaktärer kan urskiljas; en skogsdominerad fastlandsdel och en skärgårdsdel. Fornlämningarna i Misterhults socken är mycket talrika och de flesta är från bronsåldern. Snäckedal i norra delen av socknen, med sina många gravlämningar utgör ett av de förhistoriskt intressanta områdena. Dominerande gårdar i socknen är Misterhult, Virbo, Fårbo, Virkvarn, Gässhult och Lindnäs gårdar som bl a ägts av medlemmar av familjerna Hammarskjöld och Nordenskjöld. Flera av socknens orter har vuxit upp kring specifika näringar, som Mörtfors och Solstadström som resultat av kopparbrytningen i Solstad gruva på 1700-talet och Flivik, ett resultat av brytningen av Fliviksgranit. Figeholm utvecklades med handel som bas då det redan på 1600-talet hyrdes ut som lastageplats till Vimmerby stad. Misterhult har sedan gammalt varit socknens centrum i kyrkligt och senare även administrativt hänseende. Misterhults socken utgjorde egen kommun fram till 1968 då man gick upp i Oskarshamns kommun.