Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, VÄSTRA SÖDERKULLA, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Västra Söderkulla uppvisar en tidstypisk bebyggelsestruktur med en variation av höga och låga flerbostadshus. Det uppfördes i två etapper, dels i början av 1960-talet dels i slutet. Söderkulla avviker från andra bostadsområden i Malmö från1960-talet, dels genom att det finns ett nät av gator istället för bara säckgator, dels genom att det inom området finns påtagliga nivåskillnader. Samtidigt har merparten av husen en tidstypisk arkitektonisk utformning till exempel med tegelfasader, men det finns också ett relativt stor andel hus med fasader av betongelement.

Västra Söderkulla ligger i Fosie i Malmös södra del. Det angränsar i norr till villaområdet Eriksfält, mot söder till Inre Ringvägen och i väster till Trelleborgsvägen. Munkhättegatan utgör skiljelinje mot Östra Söderkulla.

HISTORIK FÖRE 1955
Området var fram till uppförandet av flerbostadsområdet på 1960-talet obebyggd jordbruksmark med ett trädgårdsmästeri och ett antal koloniträdgårdar i områdets södra del. Ursprungligen var det planerat att Västra Söderkulla skulle bebyggas med småhus liksom i angränsande Eriksfält, i enlighet med en stadsplan från 1945.

BEBYGGELSE EFTER 1955
STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
En stadsplan för Söderkulla upprättades år 1959 av stadsplanechefen Gabriel Winge. Det planerade området omfattade den norra delen av området. Planen avsåg en bebyggelse med både flerbostadshus och småhus. Längst i norr och i väster planerades sammanbyggda eller friliggande enfamiljshus.
Bostadshusen skulle för övrigt utgöras av fyra- och åttavåningshus samt ett trettonvåningshus på krönet i områdets sydvästra del. Huvuddelen av husen skulle grupperas kring ett parkområde där höghuset skulle utgöra blickfång i söder. Omkring 1 400 nya lägenheter planerades medan småhusen skulle sörja för ett 70-tal hushåll.
Ett skolområde reserverades i områdets östra del. Handelsverksamhet skulle finnas vid ett torg jämte skolan, i anslutning till den interna huvudgatan, Tornfalksgatan. Ett område för bilservice planerades invid nuvarande Munkhättegatan. Mark reserveras för cirka 800 parkeringsplatser i markplanet, med möjlighet att bygga garage även under markplan. Den första etappen av Söderkulla uppfördes 1960 till 64.
Stadsplanen för den södra delen fastställdes 1966 och föreskrev bebyggelse i två, tre, fem och åtta våningar. En park planerades centralt i en sänka i området kring vilken husen grupperade i olika formeringar. Fyra säckgator ledde in till husen från de omgivande gatorna. Vid parken föreslogs byggandet av en lekskola och i planområdets södra del en fritidsgård. Husen ritades 1966 och uppfördes kort därefter.

BOSTÄDER OCH BOENDE
1971 bodde nästan 6 800 personer i Västra Söderkulla. Antalet hade vid slutet av 1990-talet minskat med mer än en tredjedel till drygt 4 200. Av de drygt 2 200 lägenheterna är nästan hälften trerummare. I stort sett samtliga upplåts som bostadsrätter.
De allra flesta lägenheterna bebos år 2000 av hushåll på en till två personer. I området råder en tämligen jämn åldersfördelning även om gruppen 60-75 år är något övervägande. Flyttfrekvensen i området är låg.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Västra Söderkulla är helt dominerat av HSB. Bostadsbolagets arkitektkontor i Malmö har ritat husen och sju olika bostadsrättsföreningar har stått som byggherrar. Den ursprungliga planen för utomhusmiljön är ritad av Per Friberg

TRAFIK
Gatunätet i den norra delen av Västra Söderkulla följer ett mer traditionellt mönster med bilgator mellan husen. Området är väl planerat för bilen med ett stort antal underjordiska garage samt parkeringsplatser i markplan. Parkering sker även längs områdets gator. För bilservice finns en bensinstation i området.
Genom cykel- och gångvägar under de omgivande trafiklederna förbinds Västra Söderkulla med Per Albins Hem i väster, Lindeborg och Lindängen söder om Inre ringvägen samt Östra Söderkulla och Hermodsdal i öster. Området har sedan uppförandet varit tillgängligt med buss.

SERVICE
Servicen i Västra Söderkulla är koncentrerad till Söderkullatorget och till ett mindre butikscentra på Tornfalksgatan. Utbudet består av dagligvarubutiker och mindre detaljhandel.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Västra Söderkulla karakteriseras av en varierad bebyggelse med omväxlande höga och låga flerbostadshus. Husen har grupperats på ett relativt fritt sätt i olika vinklar i förhållande till varandra. Söderkullaparken i norr och Fosietorpsparken i söder flyter in mellan husen. I den södra delen är stadsplanen mer strikt med flertalet hus parallellt ställda eller grupperade kring rektangulära gårdar.
Den största delen av bebyggelsen utgörs av en variation av fyravåningshus och åttavåningshus i gult eller rött tegel. Några hus i den södra delen har fasader av betongelement. Ett trettonvånings skivhus är placerat på områdets högsta punkt och kontrasterar med sina loftgångar och blå fasad mot övrig bebyggelse i området.
Karakteristiskt för området är att det delvis saknar trafikseparering. Delar av området är tillgängligt för genomgående biltrafik vilket ger en viss karaktär av traditionell stad, något som förstärks av att flera hus ligger parallellt med gatorna. Den kuperade terrängen i framför allt i områdets södra och västra del sätter ytterligare sin prägel på området.