Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, ALMVIK, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
De höga punkthusen i Almvik utgör ett ovanligt inslag i Malmös stadsbild. Med sina skarpskurna rätvinkliga profiler utgör de viktiga landmärken i Malmös södra delar. Området präglas av kontrasten mellan högt och lågt och upprepningen av en mängd likadana strikt placerade låghus. På ett för tiden omkring 1970 typiskt vis omges bebyggelsen av parker medan det saknas sammanhängande grönytor i områdets inre. Till Almvik hör också bostadsbebyggelse i en och två våningar, dels tillkommen ett par år in på 1970-talet, dels i slutet av 1990-talet.

Almvik bildar Malmös sydligaste utpost och ingår i Fosie stadsdelsförvaltning. Området är i norr och väster omgivet av parker och motorvägar: i norr bildar Inre Ringvägen gräns, i väster Trelleborgsvägen. I söder ligger Almviksparken innan jordbruksmarken tar vid. Öster om Almvik bildar Munkhättegatan och Axel Danielssons väg gräns mot Lindängen.

HISTORIK FÖRE 1965
Platsen bestod vid byggandet av flerbostadshus till största delen av obebyggd jordbruksmark. I områdets södra del låg ett trädgårdsmästeri, några koloniträdgårdar och ett upplag.

BEBYGGELSE EFTER 1965 STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
Stadsplaner för Almvik utformades 196970 av Svenska Riksbyggens arkitekter genom Bo Ahlström i samarbete med stadsplanechefen Gabriel Winge.
Den första stadsplanen för området fastställdes 1969 och omfattade bebyggelsen i kvarteret Högaholm och delar av kvarteret Almvik. Den bestod av trevånings lamellhus grupperade runt punkthus i sexton våningar. I anslutning till punkthusen, som i planen omnämns som "tornhus", skulle utrymme för bostadsservice anordnas. Lokalgatorna planerades som återvändsgator in i och mellan byggnadskvarteren. Gång- och cykeltrafik skulle korsa Munkhättegatan genom en planskiljd korsning. Garage och parkeringsplatser skulle tillgodoses med parkeringsmöjligheter i markplan och kallgarage under mark. Husen skulle placeras så att den existerande vegetationen till väsentliga delar skulle kunna bevaras och delar av befintliga vägar ingå i gång- och cykelstråk. Ett parkområde planerades mot väster och sydväst med utrymme för lekplatser och bollplan. En äldre lantgård, Almviksgården, nära Trelleborgsvägen mot sydväst, föreslogs att bevaras som fritidsgård.
Planen kompletterades kort tid senare för kvarteret Madrigalen, söder om kvarteret Almvik. Här skulle femton lamellhus i tre våningar byggas, placerade parallellt i nord-sydlig riktning. Med en liknande gruppering planerades nio likadana hus i kvarteret Arian i norr.
1973 utvidgades Almvik med bebyggelsen i kvarteret Kupletten. Området skulle omfatta ca 280 lägenheter i tvåvåningshus, söder om Axel Danielssons väg. Huskropparna skulle placeras så att gårdsbildningar bildades. Parkering planerades utmed Axel Danielssons väg samt i anslutning till områdets två entrégator. Gång- och cykelvägar anslöts till övrig bebyggelse i Almvik via två tunnlar under Axel Danielssons väg. Mot söder planerades ett området med koloniträdgårdar för boende i närheten.
I slutet av 1990-talet tillkom ett nytt småhusområde i kvarteret Raketen, beläget omedelbart öster om Trelleborgsvägen.

BOSTÄDER OCH BOENDE
1998 bodde drygt 3000 människor i Almvik, en minskning med några hundra sedan området var nybyggt. Hälften av de 1458 lägenheterna är trerummare och en fjärdedel tvårummare. Alla bostäderna upplåts med bostadsrätt. Förutom en relativt stor andel barn under 15 år motsvarar ålderfördelningen 1998 i stort Malmös genomsnitt.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Flerbostadshusen uppfördes och ritades av Svenska Riksbyggen i samarbete med byggnadsentreprenören BPA, ett byggföretag med nära kopplingar till Riksbyggen. Ansvarig arkitekt var Bo Ahlström. Även utemiljön utformades av Riksbyggen. Lägenheterna är uppdelade på tre bostadsrättsföreningar.

TRAFIK
Almvik är genomgående ett trafikseparerat område. Säckgatorna som leder in från den breda Munkhättegatan har stora parkeringsdäck med underliggande garage. I anslutning till parkeringsplatserna i markplan ligger långa längor av radgarage. I områdets norra del finns en bensinstation. Trots att bilen fått stort utrymme så är den tydligt skild från boendet. Visserligen möts man av parekeringsdäcken och garagen men intilliggande områden och parker nås till fots eller med cykel via planskilda korsningar.
Området betjänas med kollektivtrafik på såväl vid Munkhättegatan som Axel Danielssons väg.

SERVICE
I Almvik finns endast en snabbköpsbutik, vilken ligger i anslutning till punkthusen. Detta innebär att bebyggelsen söder om Axel Danielssons väg saknar närservice. De boende i Almvik är hänvisade till Lindängens centrum, som rymmer allehanda funktioner, utöver detaljhandel även apotek, post och Folkets Hus.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
De åtta punkthusen i sexton våningar utgör ett påtagligt inslag i Malmös stadsbild och ger Almvik dess identitet. Höghusen bryter med sin storskalighet påtaglig av mot den lägre lamellhusbebyggelsen. Avsaknaden av  i andra områden vanliga  åttavåningshus (eller andra hushöjder emellan) förstärker kontrasten. Även i husens fasadmaterial skapas kontrastverkan mellan de ljusa höghusen och de lägre husens tyngre tegelfasader. Lamellhusbebyggelsen som omger höghusen präglas av den strikta placeringen: grupper av parallella rader, antingen i syd- nordlig eller i öst-västlig riktning. Den stränga ordningen understryks av mängden identiska hus.
I områdets sydligaste del, som är skilt från den övriga bebyggelsen genom Axel Danielssons väg, ligger loftgångshus i två plan. De ligger grupperade kring gårdar.
Karakteristiskt för de norra delarna av Almvik är den kuperade terrängen som är lummig med större träd bevarade.