Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, ÖSTRA SÖDERKULLA, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Östra Söderkulla är ett till ytan litet bostadsområde som stadsplanemässigt hänger samman med de södra delarna av Västra Söderkulla. Området ligger i Fosie och är beläget i Malmös södra del. Det gränsar i norr till Nydala, mot söder till Inre Ringvägen och i öster till Hermodsdal. Munkhättegatan utgör gräns mot Västra Söderkulla.

HISTORIK FÖRE 1955
Bebyggelsen i Östra Söderkulla uppfördes på jordbruksmark. I den norra delen av kvarteret Dressören låg sedan tidigare ett par äldre villor.

BEBYGGELSE EFTER 1955 STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
Stadsplaner för området Östra Söderkulla upprättades åren 1961 och 1966 av stadsplanechefen Gabriel Winge. Båda planerna hade samband med Västra Söderkulla. Den första stadsplanen avsåg kvarteret Dressören i den norra delen. På platsen befintlig villabebyggelse tänktes förtätad med enfamiljshus i form av sammanbyggda vinkelhus.
Med stadsplanen från 1966 kom villabebyggelsen istället att ersättas med flerfamiljshus i två, tre och fem våningar. Planen omfattade förutom den södra delen av kvarteret Dressören även kvarteren Lohengrin och Tannhäuser. År 1968 fastställdes en stadsplaneändring som innebar att den nordöstra delen av området skulle tas i anspråk för uppförandet av en barnstuga. Ändringen innebar också att flerbostadshusen grupperades om så att tre- och femvåningshusen förlängdes och tvåvåningshusen slopades. Husen ritades och byggdes under åren 1966 till 68.

BOSTÄDER OCH BOENDE
Samtliga lägenheter i Östra Söderkulla utgörs av bostadsrätter och majoriteten är trerummare. Området hade år 1971 drygt 1 600 invånare, ett antal som i slutet av 1990-talet sjunkit till drygt 1000. Invånarna har en jämförelsevis hög medelålder. Bostadsområdet har en låg flyttfrekvens.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Samtliga flerbostadshus är uppförda och ritade av HSB:s arkitektkontor i Malmö och uppförda av HSB. Förskolan Tornfalken ritades av Axel Carlsson.

KOMMUNIKATIONER, TRAFIK, BILENS MILJÖER
Östra Söderkulla är trafikseparerat och områdets två gator är säckgator med parkeringsplatser i mitten. Från Ormvråksgatan finns nedfarter till de underjordiska garage som ligger mellan skivhusen i kvarteren Lohengrin och Tannhäuser.

SERVICE
Inom själva Östra Söderkulla saknas handel och service, med undantag av en förskola. Dagligvaruhandel finns dock i det intilliggande Västra Söderkulla och ytterligare allmän service som post och bank finns på det närbelägna Nydalatorget.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Östra Söderkulla består av endast tio flerbostadshus i tre kvarter. De är i tre, fem respektive åtta våningar. Husen ligger vinkelrätt mot varandra, låghusen i öst-västlig riktning och höghusen i nord-sydlig. Husen vänder långsidorna mot parkytorna i söder och öster. Området får sin karaktär av den i huvudsak öppna och tämligen glesa strukturen och husens geometriskt enkla volymer i gult tegel. Gårdsmiljön mellan husen är uppvuxen med lummig grönska.