Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION SÖDRA NORRLANDS INLAND, Jämtland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Södra Norrlands inland
Här möter vi norrlandsterrängen med bebyggda dalgångar omgivna av berg av tämligen konstant höjd, s.k. vågig bergkullterräng. Området är i allmänhet sent koloniserat men de huvudbygder vi än i dag möter var utvecklade före 1700, de flesta är medeltida, någon till och med av förhistorisk ålder. Här finns dessutom en samisk kultur som troligen också är förhistorisk. Stora delar av kulturlandskapets forna gräsmarker och fäbodtrakter är nu åter skogsplanterade på de flesta håll, men de nämnda agrart präglade, klart avgränsade centralbygderna skogslandet (ofta i form av stora byar) finns bevarade på flera håll. Som exempel på sådana huvudbygder kan nämnas Härjedalsbyarna Lillhärdal Ytterberg, Överberg och Duvberg samt Klövsjö södra Jämtland jämte flera sockencentra norr och öster om Storjön
KÄLLA: Sporrong, Ulf. 1995. Studier till kulturmiljöprogram. Odlingslandskap och landskapsbild. Riksantikvarieämbetet.