Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY SÖDRA LEKVATTNET 1:23 - husnr 2, KVARNTORP (MYLLYLÄ) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVARNTORP (MYLLYLÄ) (akt.), RÖKSTUGA (inakt.)

1760 - 1779

1760 - 1779

1779 - 1779

Värmland
Torsby
Värmland
Lekvattnet
Lekvattnets församling
Karlstads stift
Ormhöjden 50A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

6/30/11 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Skogsfinnar från Savolax i östra Finland migrerade till Sverige under slutet av 1500-talet och 1600-talet för att bedriva svedjebruk. De kom att bosätta sig på stora ytor med skogsbeklädd moränmark som ännu inte fast befolkats av svenskar. I bland annat Värmland finns bosättningar kvar efter dessa skogsfinnar. Här levde kulturen kvar långt in på 1900-talet. Byggnaderna och miljöerna som finns kvar, där karaktärsbyggnader som rökstuga, bastu och ria utmärker sig, är helt unika och besitter höga kulturhistoriska värden. Genom bebyggelsen kan den mångfacetterade kulturen levandegöras.

I Finland finns inte många rökstugor bevarade o...

Läs mer i eget fönster

Dokumentvärde
Förstärkande, övergripande motiv
Upplevelsevärde

Den skogsfinska bebyggelsen som inventerats och kulturhistoriskt värderats har inom projektet ”En levande Finnskog- vårt felles ansvar” har placerats i fyra olika ambitionsnivåer för bevarande, skydd, dokumentation och vård. Ambitionsnivå 1) innebär att byggnaden och miljön är synnerligen värdefull genom sitt kulturhistoriska värde och 4) innebär att inga särskilda krav utöver tillämpning av PBL finns.

Den här aktuelle byggnaden har klassificerats inom ambitionsnivå:


1) Byggnaderna bedöms vara synnerligen värdefulla genom sitt kulturhistoriska värde eller anses ingå i en synnerligen värdefull kulturmiljö. Lagskydd som byggnadsminne är motiverat, med höga och definierade krav kring ett bevarande och bibehållande.