Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TORSBY SÖDRA LEKVATTNET 1:23 - husnr 2, KVARNTORP (MYLLYLÄ)

 Byggnad - Värdering

KVARNTORP (MYLLYLÄ) (akt.), rökstuga (inakt.)
6/30/11
Motivering
Skogsfinnar från Savolax i östra Finland migrerade till Sverige under slutet av 1500-talet och 1600-talet för att bedriva svedjebruk. De kom att bosätta sig på stora ytor med skogsbeklädd moränmark som ännu inte fast befolkats av svenskar. I bland annat Värmland finns bosättningar kvar efter dessa skogsfinnar. Här levde kulturen kvar långt in på 1900-talet. Byggnaderna och miljöerna som finns kvar, där karaktärsbyggnader som rökstuga, bastu och ria utmärker sig, är helt unika och besitter höga kulturhistoriska värden. Genom bebyggelsen kan den mångfacetterade kulturen levandegöras.

I Finland finns inte många rökstugor bevarade och de byggnader som finns i Sverige, blir därför av extra stor betydelse. Finnskogen i Värmland, Hedmark och i viss mån Dalarna utgör ett homogent område där den skogsfinska byggnadstraditionen kan studeras i originalskick. Skogsfinnarna har också minoritetsstatus genom att norska och svenska staten ratificerat Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter.