Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HEDEMORA VILAN 1:3 - husnr 5, STJÄRNSUNDS KYRKA

 Byggnad - Värdering

STJÄRNSUNDS KYRKA (akt.)
12/15/05
Motivering
Stjärnsunds bruk grundades som manufakturverk av Gabriel Stiernkrona och Christopher Polhammar, omkring år 1700. Inledningsvis saknades gudstjänstslokal men ett provisoriskt kapell inreddes snart i en av brukets byggnader. Så småningom kunde en särskild kyrkobyggnad uppföras och 1739 invigdes Stjärnsunds första kyrka. Brukskyrkan låg på nuvarande stall-backen och var en mindre korsbyggnad av trä med rappad utsida. Under året 1774 flyttades byggnaden till den plats där lilla herrgården nu ligger. På 1880-talet ansågs den lilla bruks-kyrkan vara så utsliten att uppförandet av en ny kyrkobyggnad aktualiserades. Ny placering valdes och efter två års byggande, i augusti 1887, invigdes den nuvarande kyrkan. Några år senare revs den gamla kyrkobyggnaden.

Stjärnsunds tidstypiska kyrka ritades av H.F. Holmgren och är en av de få välbevarade nygotiska kyrkorna i Dalarna, en av de två stenkyrkor i denna stil (jfr. med Ore) och den enda upp-förd av slaggtegel. Den utformades såväl utvändigt som invändigt i en enhetlig och renodlad stil. Även inredningen var samtida med kyrkan.

Byggnadstekniken och använda material speglar de lokala särförhållandena; slaggteglet, gjut-järnet och plåten var typiska lokala produkter från bruken som utnyttjades i konstruktionen av kyrkan.
Utvändigt har kyrkan förblivit oförändrad. Invändigt präglas kyrkorummet delvis av 1950-talets förnyelse som främst inverkade på koret, färgsättningen, bänkinredningen och golvbeläggningen
Stjärnsunds kyrkors historia är intimt sammanflätad med brukets och bygdens utveckling. Kyrkan, kyrkogårdarna och gravmonumenten utgör en oersättlig del av den fysiska bruksmiljön och speglar samtidigt personernas och företagens historia.

Bruksmiljön, inkluderat kyrkan, ingår i ett område av riksintresseområde för kulturmiljövården.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön
• Kyrkan är en viktig länk i brukets historia och ett omistligt inslag i den samman-hållna bruksmiljön
• Byggnaden är utvändigt en av få orörda nygotiska stenkyrkor inom stiftet
• Invändigt, kyrkorummets ursprungliga utformning och karaktär samt bevarade samtida inredningar
och detaljer
• Byggnadsmaterial och byggnadsdetaljer som härstammar från brukets produktion och verksamhet
• Kyrkogårdarnas (gamla och nya) karaktär med vegetation, inhägnad samt gravvårdar och
monument som vittnar om brukets historia