Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1, ÅLANDS KYRKA

 Byggnad - Värdering

Ålands kyrka (akt.), ÅLANDS KYRKA (akt.)
5/28/04
Motivering
Ålands kyrka har en enkel, anspråkslös karaktär både in- och utvändigt. Den präglas till stor del av ombyggnader under 1700- och 1800-talen. Koret med altare, altarring och altarprydnad bildar en välbevarad ensemble från 1800-talets mitt i tidens enkla, avskalade nyklassicism.

Kyrkogården framstår som en god representant för den lilla uppländska kyrkogården med en varierande uppsättning av gravvårdar från det sena 1800-talet och framåt i tiden vilka illustrerar gravkulturens förändringar. Den har en lummig karaktär med skuggverkan från de stora lönnarna i trädkransen.

Klockstapeln är välbevarad med en ålderdomlig stolpkonstruktion och oförändrad sedan 1700-talets slut.

Att särskilt tänka på:
1. Kyrkogården präglas i hög grad av den omgivande trädkransen som består av stora, gamla lönnar vilka bidrar till miljöns ålderdomliga karaktär.
2. Ålands kyrka har en enkel, anspråkslös karaktär och avspeglar genom sina ombyggnader 1700- och 1800-talens enkla, nyklassicistiska stilideal.
3. Altare, altarring och altarprydnad samt predikstol bildar en välbevarad, kulturhistoriskt värdefull enhet i enkel nyklassicistisk stil. De är de kanske viktigaste enkilda elementen för upplevelsen av rummets karaktär.
4. Bänkinredningen från 1906 hör till en av de få bevarade från denna epok och har därmed ett kulturhistoriskt värde samtidigt som de är viktiga för kyrkorummets karaktär.
5. Klockstapeln har genom sin välbevarade 1700-talskonstruktion och oförändrade karaktär ett stort kulturhistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde.