Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TANUM GREBBESTAD 2:317 - husnr 1, GREBBESTADS KYRKA

 Byggnad - Värdering

GREBBESTADS KYRKA (akt.)
5/12/05
Motivering
GREBBESTADS KYRKA från 1890-92, uppförd efter ritningar av Adrian Petersson, representerar det sena 1800-talets skede av de kapell och kyrkor som uppförts i den bohuslänska kustbebyggelsen, på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan, i detta fallet till Tanum. Kyrkan utgör såväl en viktig del i bebyggelsebilden i norra Grebbestad, som att den utgör ett landmärke sedd från sjösidan.

Grebbestads kyrkas välbevarade EXTERIÖR representerar på ett mycket tydligt sätt de kyrkor som decennierna före och kring sekelskiftet 1900 byggdes i en uttrycksfull nygotik, där fasadens materialbehandling, med tuktade och oputsade granitblock, utgör en väsentlig del. Grebbestads kyrka har dessutom reliefer ovanför alla ingångarna.

INTERIÖRT har kyrkan på grund av fuktproblem genomgått flera reparationer och renoveringar. Dessa har gestaltningsmässigt strävat åt olika håll, men interiören är nu idag åter helt präglad av byggnadstidens nygotiska stildrag, detta som en kombination av bevarade inredningsdetaljer och vissa återställande vid senare renoveringar. Undantaget är läktarunderbyggnaden, vars utformning i och för sig är väl genomarbetad, men som ändå skiljer sig från det övriga. Interiören har i stort sett hela sin nygotiska träinredning (korskrank och altaruppsats, altare och altarring, predikstol, bänkgavlar, läktarpelare och -bröstning, orgelfasad, innertakets synliga träkonstruktion, samt en större nummertavla som dag förvaras i tornet) antingen bevarad eller återställd. Också ljuskronorna är bevarade, med en tydlig stilkaraktär. Färgsättningen harmonierar inte med kyrkorummets karaktär.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- Kyrkans exteriör är välbevarad.
- Kyrkan har ett mycket framträdande läge i landskapet.
- Bevarad inredning från byggnadstiden.