Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SALA KILA PRÄSTGÅRD 1:26 - husnr 1, KILA KYRKA

 Byggnad - Värdering

KILA KYRKA (akt.)
5/29/06
Motivering
Kila kyrka har medeltida ursprung, men dess yttre är i allt väsentligt resultatet av en genomgripande om - och tillbyggnad, fullbordad i etapper 1785 och 1798. Då tillkom västtornet med sin lilla, slutna lanternin, det omfångsrika, brutna yttertaket och den symmetriska fönsterindelningen. Tidstypiska är södra portalens omfattning och den polygonformiga sakristian i öster. Vid omläggning på 1890-talet täcktes långhusets yttertak med järnplåt istället för tidigare spån. Järnplåten ersattes i sin tur med koppar 1969, då även ingångsdörrarna kopparkläddes.

I kyrkorummet avspeglas 1700-talets främst i korets valvkupol och bakomvarande sakristia, men annars är interiören mindre bunden vid denna tid. Påtagliga medeltida inslag är de två medeltida stjärnvalven, det västra med delar av sina kalkmålningar bevarade. Därtill skall läggas altarskåpet från omkring 1500. Ett annat äldre inslag utgör predikstolen, byggd 1651 av Peder Arvidsson i Sala. Ett bevarat avtryck från 1800-talet är den nygotiska orgelfasaden.

Den fasta inredningen i övrigt domineras av 1936 och 1969 års omgestaltningar. Vid den förra tillkom altaruppsatsen, bänkinredningen, fönstrens inre bågar med färgat glas, golvbeläggningarna, sakristians inredning samt korets glasmålningar två år senare. Vid den senare fick inredningssnickerierna sin nuvarande färgsättning i grönt och rödbrunt.

Kyrkan har tillsammans med kyrkstallar, prästgård och f d komministergården utpekats som kulturhistorisk värdefull miljö på lokal och regional, delvis även på nationell nivå.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• Bevarade medeltida murverk och kalkmålningar är omistliga, liksom altarskåpet och kvarvarande
medeltida takstolar
• Viktiga 1700-talsdetaljer i kyrkans exteriör är fönstersnickerierna, portikerna och den kopparklädda
lanterninen
• Glasmålningarna i korets båda fönster är originella och håller hög konstnärlig klass.
• Kyrkogården utmärks av den tydliga uppdelningen i en muromgärdad äldre del närmast kyrkan och
1960-talets i kalkstensbelagda terrasser.