Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG HAGA 715:15 - husnr 5, HAGAKYRKAN

 Byggnad - Värdering

HAGAKYRKAN (akt.)
1/19/05
Motivering
Haga
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

HAGAKYRKAN uppfördes åren 1856- 59 efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd. Kyrkomiljön markerar gränsen mellan den gamla arbetarstadsdelen Haga och Vasastaden med sina mer påkostade hus. Omkring kyrkan finns en anlagd park som har en öppen karaktär med planteringar och några äldre träd.

KYRKOBYGGNADEN blev den engelskinspirerade nygotiska kyrkoarkitekturens genombrott i Sverige. Byggnadskroppen är utformad som en treskeppig basilika med västtorn, tvärskepp med utbyggda vapenhus och ett smalare tresidigt kor i öster. De gula tegelmurarna genombryts av spetsbågiga portal- och fönsteromfattningar i sandsten och artikuleras med strävpelare och bågfriser. Nygotiska drag framträder särskilt i fönstren, de är höga smala spetsbågiga s.k. lansettfönster som sammanfogats i grupper om två eller tre. Det smala västtornet kröns av en smäcker hög spira flankerad av fialer.

KYRKORUMMET präglas av den nygotiska stilen genom den öppna takstolen och snickeriernas utformning. Det treskeppiga långhusets mitt- och sidoskeppen avdelas med knippepelare i gjutjärn. Inredningen med bänkar, predikstol, läktare, altarring, korbarriär och övriga snickerier är enhetligt utformad i en nygotisk stil med spetsbågar, fyrpass och spiralvridna kolonner. Takets och snickeriernas mörkt bruna färg kontrasterar mot långhusets vita murar. Kyrkorummets färgrikedom är koncentrerad till koret som täcks av ett ribbvalv. Valvet är målat 1914 av Albert Eldh i mörkt blått och guld. I koret finns också glasmålningar av Eldh. Predikstolen saknar ljudtak enligt engelsk tradition. Hela kyrkans inredning har en väl sammanhållen färgsättning i brunt, blått och vitt.

Huvudorgelns fasad är utformad i nygotisk stil med rika sniderier och brunmålad med bronserade detaljer. Orgeln är en av de större i Göteborg. På sidoläktaren i den norra korsarmen står sedan 1991 ytterligare en orgel, en barockorgel som är kopia av en nordtysk 1600-tals orgel.

Bänkarna är borttagna i kyrkans främre del och golvnivån är höjd vid en ombyggnad 2003 så att koret sträcker sig ut i långhuset och når korsarmarna, trots den kraftiga förändringen har kyrkan behållit mycket av sin ursprungliga karaktär.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön

- Kyrkotomten med sina planteringar har stor betydelse för kyrkan som offentlig miljö och stadsrum.

- Hagakyrkan representerar nygotikens genombrott i Sverige.

- Exteriören är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden.

- Kyrkorummet har en enhetlig nygotisk utformning med en stor del av sin samkomponerade originalinredning kvar. Färgsättningen är väl sammanhållen.

- Sidoläktarens barockorgelkopia är unik i Sverige.