Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORÅS TÄMTA 5:2 - husnr 1, TÄMTA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÄMTA KYRKA (akt.)
2002-05-16
Interiörbeskrivning
Nord-sydlinjen går diagonalt genom kyrkorummet med koret i nordöst, men för att underlätta orienteringen anges i det följande väderstrecken som om koret låg rakt i öster.
Tämta kyrka är en nyklassicistisk salkyrka med ett förlängt, fullbrett och upphöjt kor i öster med ett rundbågat, stort valv till ett femsidigt, smalare korutsprång. Vapenhus och torn finns i väster och därifrån en sakristia åt norr. Kyrkorummet är brett och ljust, eklektiskt med en nyklassicistiskt ren interiör och ett högt, nationalromantiskt tak, predikstolen som en solitär från barocken och kormålningar från 1949. Färgsättningen är enhetlig och utförd omkring år 2000, hållen i olika olivgröna nyanser, gulbruna marmoreringar, samt grå toner på taken.

LÅNGHUS - Orgelläktare med underbyggnader finns i väster, där en dörr under läktaren åt norr leder till sakristian. En tramporgel från 1913 står i väster på norra sidan.
GOLV - Lackat golv med smala bräder från 1949 och mörkgröna fotlister.
VÄGG - Slätputsade, gulvita väggar med viss struktur i ytan. Till koret finns ett stort rundbågat valv med ett språkband över, omgärdat av en putsad, kraftig list.
PORT - Dubbel svängdörr från 1949, stoppad inåt, med tre marmorerade fyllningar med urnupna hörn i profilerade, ramverk. Små, runda trycken av trä.
INNERDÖRRAR - En enkel dörr till sakristian likadan som ovan.
FÖNSTER - Tre förhållandevis små, rundbågade fönster på var långsida i djupa nischer med kraftiga poster, inner- och ytterbåge om nio lufter, spröjsade i sex mindre rutor med antikglas. Gråmålade snickerier. Två rundbågade halvmånefönster på läktaren, sittande över sidoportalerna.
TAK - Högt tredingstak med tvärgående, tätt sittande takbjälkar. Takets mittparti är smalare och har en fyllning över orgeln. Tre takrosetter med figursågat gallerverk i nygotisk anda, vari kristallkronor av olika ålder hänger. Vid mötet med långsidornas väggar skjuter en bred hylla ut stödd av kraftiga, svängda konsoler med gråmålad vägg mellan, vilket är en ovanlig konstruktion. Bjälkarna når väggen ovan hyllan. Under konsolraden har en recent ramp av trä för spotlights fästs.

KOR - Korets utseende tillkom 1949 med korutsprång i öster, något bredare än valvet, med altaret centrerat vid östväggen och distanserad altarring samt en ljuskorona i söder. I den yttre delen, som sträcker sig fram till bänkarna, finns predikstolen i det nordöstra hörnet och i söder står en dopfunt, ett sidoaltare, en nummertavla på väggen, samt ett piano. Kormattan "Timglaset" från 1958 är av Naëmi Wiede, Märta Ringströms ateljé och specialkomponerades för kyrkan.
GOLV - Som i långhuset.
VÄGG - Som i koret, med tre rundbågade nischer (igensatta fönster) på korets tre sidor i mitten med al seccomålningar, vilka fyller funktionen av en modern altaruppsats. Konstnären Einar Forseth målade dem 1946-49 med pointillistisk teknik. Triptyken visar en Golgatascen med Kristus på korset över altaret, omgiven av två kors, moln och havslandskap med strålar ned över hela scenen. Dödskallen vid korsets fot symboliserar segern över arvssynden och vid stranden finns ett stadsmotiv (Jerusalem).
PORT - Saknas
FÖNSTER - Som i långhuset fast högre med ytterligare tre lufter.
TAK - I korutsprången är taket valmat, från en plan yta närmast valvet, i tio smala fält med takbjälkar mellan och en kraftig trägesims. Bjälkarna vilar på ett remstycke över gesimsen.

FAST INREDNING
ALTARE - Altaret står på ett femsidigt träpodium och har ett ovanligt framspringande mittparti med rundade, indragna hörn och Jesusmonogrammet IHS målat framtill, profilerad fotlist. Disken är av målat trä och under kanten sitter en figursågad bård likt en lambrekäng med rundbågar och gyllene ägg mellan. Smalt sidoaltare av träfiberskivor, täckt med äldre textil av sammet.
ALTARRING - Fristående långt från altaret, femsidig med bred front och smala gavlar, troligen original men flyttad 1949. Stoppade armstöd och knäfall klädda med rostbrun manchester. Barriären har kvadratiska marmorerade fyllningar med förgyllda lister i ramverket. Insidan har pärlspåntpanel. Gångjärn till tidigare grind syns på båda sidor.
BÄNKINREDNING - Två slutna kvarter med sidogångar i 11 rader och dörrar med marmorerade fyllningar och nummer. Bänkarna arrangerades och byggdes om 1949. De har bänkvärmare under sitsen. Skärmarna har sex rektangulära stående fyllningar lika dörrarna. Bokbrädorna har karnissågade ytterkanter.
PREDIKSTOL - Placerad på ett träpodium med rak trappmynning åt söder. Den sexkantiga korgen i barock från 1600-talet är bevarad från den gamla kyrkan och installerades här 1949. Trappa, fot och tak tillverkades då. Korgens målningar och marmoreringar i en sammanhållen färgskala av Detleff Ross från omkring 1760 är framtagna. Korgen är rak och indelad i två skift, där det övre har snidade kolonnetter på en tunn list mellan fyllningar med arkadmotiv och karvade nageldekorer över. Arkadfälten pryds av målade blommor i kinesiserande stil på svart botten, som även finns i det undre skiftets fyrkantiga fält. Utkragande, profilerat, överstycke och en enklare list nedtill. Bokbrädan har trifolieform. Foten är kort, kraftig och polygonal. Ljudtaket är åttakantigt, marmorerat med skuret tandsnitt på insidan och en stjärna undertill, kröns av kors på klot. Under det kraftigt utskjutande överstycket finns en prismatisk dekorlist. Änglahuvuden hänger ned i rosetter. Trappans barriär är i stil med korgen. Mäklaren har en fyllning åt väster med blommålningar.
ORGEL - Installerades 1972, tillverkad av orgelbyggare Nils Hammarberg. Stramt formspråk med raka pelarsektioner med en högre i mitten och två lägre på sidorna och däremellan två smalare och ännu lägre. Pelarna upptas helt av pipor och kröns av något utkragande överstycken. Underdelen är smalare och svängda konsoler pryder vinkeln. Spelbordet är infällt.
LÄKTARE - Rak läktare på fyra pelare varav de västra inlemmats i läktarunderbyggnader från 1949. Bröstningen indelas i tre fält av pilastrar ovan pelarna och har sex rektangulära, marmorerade fyllningar. Överstycket kragar ut och nedtill skjuter en kraftig profilerad list utanför bröstningen. Pelarna är åttakantiga på fyrkantig, hög bas med fyrkantig anslutning till kapitälet, som har en karnisprofil överst. På läktaren finns bänkar i två rader på var sida vid västväggen, på lackade trägradänger med släta, smala gavlar, svagt lutande ryggar och värmare under sitsen. Skärmarna till bänketagerna är klädda med vävtyg. Tre mattklädda trappsteg leder ned. Ljudbord står i nordöst och lösa stolar i söder.

SPECIFIKA INVENTARIER
DOPFUNT - Dopfunten står på ett målat träfundament och är medeltida, troligen tillverkad före 1200-talets mitt, då den är kalkformad och har tapphål. Foten har en mycket kraftig repvulst mot cuppan, som i sin tur har två mycket enkla, platta repreliefer. En mässingsplåt täcker cuppan.
NUMMERTAVLOR - Nummertavlan, tillverkad 1949, har formen av en rundbågad arkadbåge med dekorelement från predikstolen och en hylla nedtill.

VAPENHUS - Vapenhuset består dels av ett rum längs långhusets hela västgavel och dels av ett smalare rum i tornet i väster, med portar i båda. Syddörren har alltid varit huvudentré. Rummen förenas av två stickbågsvalv, med en väggpelare emellan; det södra till en rak, öppen, lackad trätrappa och den norra med två trappsteg ned till västdelen. Läktartrappan från 1949 med ledstång är gråmålad undertill med klädkrokar fästa i planstegen. Det östra rummet har en ytterport åt söder och en dörr till sakristian mittemot i norr, samt en dörr till elcentralen i sydöst.
GOLV - Lackade bräder från 1949 med små trappor vid sydporten och till tornrummet.
VÄGGAR - Slätputsade väggar med ballasten driven ut i ytan, målad med vit kalkfärg. "1865" är ristat i pelarens vägg åt väster. Söder om södra valvet står en i väggen engagerad gråmålad pelare lik dem i kyrkan. Läktarunderbyggnaderna i öster har stående, vitmålad träpanel.
Observerat: Fuktskador är synliga nedtill kring entréerna med saltutfällningar.
FÖNSTER - Tornvapenhuset har originalfönster åt söder och norr; rundbågade, smala, tre lufter spröjsade till sex rutor i en ytterbåge. Sluttande fönsterbänkar i raka, djupa nischer.
PORT - Båda portarnas valv och dörrar är stickbågiga. Västporten har en enkel dörr med ett sentida, slätt, gråmålat dörrblad. Sydporten har en ursprunglig pardörr med blad av släta, handhyvlade bräder, bandgångjärn, skjutreglar upp- och nedtill och stor låskista av metall.
INNERDÖRRAR - Sakristian och långhuset har dörrar från 1949 med fyllningar som i långhuset. Dörren till elcentralen i sydöst är slät och laserad.
TAK - Plana tak där det västra rummet har tvärgående gamla handhyvlade, breda bräder med handsmidda spikar som vitlimmats. I östra rummet löper bräderna mellan rödlimmade takbjälkar.

SAKRISTIA - Sakristian är sedan 1949 inrymd i ett utrymme som består av vapenhusets nordvästra del och en läktarunderbyggnad. Rummet har två dörrar i södra väggen, den västra till vapenhuset och den östra till långhuset. Mellan dörrarna står ett vanligt gråmålat bord som altare. Ett inbyggt textilskåp finns i nordöstra hörnet.
GOLV - Lackat trägolv.
VÄGG - Vitmålad glasfiberväv på träskivor, putsad norrvägg.
PORT - Dubbel ytterdörr åt norr från 1994 i stickbågsvalv med glas upptill, spröjsat på utsidan och fyllning nedtill.
Observerat: Kraftig spricka i valvhjässan.
INNERDÖRRAR - Enkla dörrar lika porten.
FÖNSTER - Saknas
TAK - Vitrollade träfiberskivor med enkelt listverk.

TORN -
TORNVÅNINGAR -
VÅNING 1 - Vapenhus
VÅNING 2 - Avsats till läktaren. Golv, väggar som vapenhus, vars fönster når över golvet. Trappa till en låg läktardörr med tre fyllningar. Rundbågat fönster åt väster, ovanliga små smidda ljushållare i underkarmen, ytterbåge, två lufter spröjsade till sex rutor. Trappa i norr. Plåtlucka till nästa våning.
VÅNING 3 - Förråd. Spikat gammalt skurgolv, putsade, kvastade väggar som följer murverket. Smala, rundbågade fönster åt alla håll utom öster i raka valv med fyra rutor i ytterbåge, ljushållare åt väster och söder. Putsen är armerad med sågspån där och i gott tillstånd. Trappa centralt i rummet. Kraftiga takbjälkar.
VÅNING 4 - Klockvåning, en stor och en mycket liten klocka, troligen medeltida. Ytor som våning 3, glest brädgolv, stege vidare upp, ljudluckor av trä.