Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRE KALLS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, KALLS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KALLS KYRKA (akt.)
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet täcks av kassettindelat tredingstak av trä över långhuset som är putsat vitt. Väggarna är putsade vitgrå. Västväggen är sekundär, uppsatt när utrymmet under läktaren inreddes till lillkyrka 1925. Väggen är av trä men har putsats. Sex pilastrar utskurna i trä delar upp väggen (från 1954). Läktarbarriären är vitmålad med förgyllda utskurna ornament. Orgeln har samma färgsättning och ornamentik.

Koret har ett tak i form av ett putsat hjälmvalv. Korvalvet delas upp av lisener som utgår från de fyra väggpilastrarna, vilka flankeras av perspektiviskt målade kolonner. Liksom korvalvets målade rankornamentik är sannolikt de målade kolonnerna från byggnadstiden. Altaruppsatsen med kors, svepeduk och de två flankerande figurerna är sannolikt dekorerade av Nils Magnus Åkerström, som utfört snideri och måleri i kyrkan 1867. Altaruppställningen med altare och altarring går i vitt och guld. Altarringen har balusterdockor som delas upp av fält med kannelerade pilastrar. På partiet längst fram finns ett utskuret, förgyllt rankornament. Korfönstrens glasmålningar av Torsten Nordberg insattes 1954-55. Två stycken förgyllda nummertavlor på pelare står vid sidan av koret. Predikstolen med tak är gjord av Pehr Fredric Flygt och Olof Jensson Wold 1866. Den sitter på den södra väggen med ingång via sakristian. Den är likaså målad vit med förgyllda ornament. En draperimålning i blått och guld är målad på väggen vid predikstolen.

Bänkinredningen är sluten i fyra bänkkvarter. Den är målad i gråa nyanser. Bänkkvarteren har spegeldörrar. Korbänkarna är mycket korta med plats för 2 personer, en på norra och en på södra långhusväggen. Sannolikt är också bänkinredningen, västläktaren och orgelfasaden gjorda av Nils Magnus Åkerström. Golvet består av plankor som är av en ganska ansenlig bredd, kanske är det delvis ursprungligt men delar verkar ha bytts ut. Golvet är lackat. I bänkkvarteren är golvet förhöjt och utgörs av mycket smala spåntade brädor. De ligger orienterade längs med bänkarna till skillnad från kyrkans golv som är längsgående. Fönstren är målade vita invändigt och det finns innanfönster. Vid norra entrén finns ett vindfång byggt 1954. Den inre pardörren har speglar.

Läktarunderbyggnaden tillkom 1925-26 då utrymmet under läktaren avskildes. Utrymmet inreddes till kyrksal efter ritningar av arkitekten Ivar Stål och försågs med predikstol och andra inventarier från gamla kyrkan och en ny altartavla med Korsfästelsen, målad av Pelle Havne 1932. Bänkinredningen var densamma som i kyrkan men den flyttades om och riktades mot den s.k. Lillkyrkans kor på den norra väggen. Mellan vapenhuset och lillkyrkan finns ett vindfång byggt vid samma tid. Den inre dörren i vindfånget har samma utformning som dörren in i kyrkorummet. 1980-81 byggdes lillkyrkan om enligt ett förslag av Lennart Söderholm, SM Arkitekter i Östersund. En handikapptoalett installerades i ett hörn av rummet, en ny spiraltrappa i trä till orgelläktaren byggdes i läktarunderbyggnadens norra del vid sidan av en nybyggd sakristia. Bänkinredningen avlägsnades och istället finns lösa stolar nu i lillkyrkan.

Sedan 1920-talet har kyrkan renoverats flera gånger. 1954-55 renoverades kyrkan både utvändigt och invändigt efter ritningar av länsarkitekt Gösta Rollin. Golvet i vapenhuset belades med skifferhällar och under läktartrappan anordnades elcentral, taket isolerades med kutterspån, de målade pilastrarna på väggen under läktaren i kyrkorummet byttes ut mot pilastrar i trä, vid norra ingången gjordes ett vindfång med ny dörr, rötat virke i golvet byttes, 2 bänkar i koret togs bort samt en bänk i de bakre kvarteret, bänkarnas avstånd ökades och sitsarna breddades och ryggstödet lutades. Det var även nu som man lade nytt golv i bänkkvarteren. Sakristian försågs med fast inredning längs södra väggen med en altarnisch i mitten. Läktaren ombyggdes genom att bygga tre avsatser för bänkarna. På norra sidan av läktaren togs sex bänkar bort för att bereda plats till kören. Innanfönster tillverkades. Textilierna på väggen under läktaren har komponerats av Anita Persson.

1971-72 renoverades fasaden åter och taket belades enhetligt med kopparplåt som ersättning för teglet över långhuset och den målade plåten över korabsiden. Tornets övre del byggdes också om i betong. 1990-91 restaurerades putsfasaden senast.