Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING FRIEL 27:1 - husnr 1, FRIELS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRIELS KYRKA (akt.)
2003-04-14
Interiörbeskrivning
FRIELS KYRKA - Kyrkan präglas av 1800-talets och 1900-talets förändringar. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor i öster, vapenhus i tornets underbyggnad i väster och sakristia i norr. Under kyrkans östra del finns en källare.
LÅNGHUS - Det rektangulära låga långhuset är litet, men ändå genom färgsättningen, ljus. Det är indelat genom bred mittgång. Bänkarna når ända intill vapenhusväggen i väster. Över västra partiet är en läktare.
GOLV - Golvet utgörs av längsgående, gråmålade bräder. I mittgången ligger en brunröd gångmatta.
VÄGG - Väggarna är putsade och målade i gulvitt. Väggarna avslutas upptill av en bred, mörkgrå profilerad trälist. Listen är dekorerad med en geometrisk guldfärgad bård, närmast tandsnitt. Nedtill avslutas väggarna genom en gråmålad, profilerad golvlist. I öster är ytterväggarna på båda sidor avfasade mot det smalare koret. På den norra sidan hänger på den diagonala väggen en texttavla och på den södra en nummertavla. På sydväggen, närmast läktaren, hänger en rullgardin med dekormålning av Regina Kylberg. Målningarna i blått och vitt visar musicerande änglar.
INNERDÖRRAR OCH PORTAR -Mot vapenhuset i väster sitter dubbla pardörrar med ett vindfång mellan. Vindfånget har golv av kalksten och tak samt väggar av vit slätputs. Dörrarna målades på 1990-talet i engelskt rött. Varje dörrblad på dörren närmast långhuset har två höga och häremellan en låg rektangulär gulmarmorerad spegel med grå ram. Dörren närmast vapenhuset har liknande utformning, men övre delen består av en glasruta på båda dörrbladen.
FÖNSTER - Långhuset har på varje långsida två rundbågiga, gråmålade fönster med fyra öppningsbara lufter. Fönstren är placerade i utåt konande smygar, putsade och målade som väggarna. På fönsterbänkarna står horisontella, vitmålade träbitar.
TAK - Taket är ett gulmålat tredingstak av släta, smala bräder.
KOR - Det långa och smala koret avgränsas från långhuset genom ett trappsteg, Altaret är placerat invid östväggen. Altarringen når intill syd - respektive nordväggen och är placerad ca två meter öster om altaret. Altaruppsatsen vilar på altaret. Utmed sydväggen är en äldre altaruppsats i form av en fronton samt ett dopaltare. På dopaltaret står en altarprydnad i form av en ca 70 cm hög Kristusskulptur av gips efter förebild av Thorvaldsen. Framför altaret står dopfunten och väster om detta ett orgelharmonium. Ovanpå harmoniet är en medeltida träskulptur. Predikstolen är placerad utmed nordväggen med trappan i öster. Öster om predikstolstrappan finns en dörr till sakristian.
GOLV - Korgolvet utgörs av långsgående, gråmålade bräder. Framför koret ligger en rektangulär kormatta, med geometriska bland annat gula, gröna och röda mönster. Yllemattan är vävd vid Agda Österbergs "Ateljé Tre Bäckar". Innanför altaret ligger ännu en rektangulär matta med geometriska mönster i gråtoner.
VÄGG Korväggens västra del är en fortsättning på långhusväggen. Väggen har, på alla sidor innanför altarringen, en bröstpanel. Panelen har samma höjd och utseende som altarringen. I östväggen, söder om altaret, finns en kvadratisk stennisch ca 50 cm ovanför golvet. Nischen och ytan närmast nischen saknar väggbeklädnad .
DÖRR - Den rektangulära dörren till sakristian är placerad i en grund, rektangulär nisch. Den engelskt röda enkeldörren har två höga och häremellan en låg gulmarmorerad spegel med grå ram.
FÖNSTER - Koret har ett fönster i söder. Fönstret har samma form och placering som långhusfönstren.
TAK - Kortaket är tunnvälvt, men i samma material och och färger som långhustaket.
FAST INREDNING
ALTARE - Altaret är troligen från 1938. Det består av ett murat, putsat och vitmålat underrede samt av en slipad kalkstensskiva. Dopaltaret från 1938 har samma utförande, men är betydligt mindre.
BÄNKINREDNING - Långhusets bänkinredning, troligen från 1904, består av två öppna kvarter. Bänkarna är sedan 1990-talet placerade några cm från ytterväggarna. Bänkarna når ända intill gaveln i väster och intill korgolvet i öster. Varje kvarter innehåller 12 bänkar. De nästan raka ryggarna är gjorda av pärlspont. Bänkarna är målade i engelskt rött. Gavlarna är insvängda och avsmalnande upptill samt marmorerade i engelskt rött. De har nedtill två rundbågiga samt upptill en L.- formad nedsänkt, gulmarmorerad spegel. Bänkarna är försedda med bänkvärmare.
PREDIKSTOL - Predikstolen från 1904 pryds av Regina Kylbergs (1843-1913) målningar. Den polygonala predikstolen är gråmålad. En bård med tandsnitt överst och en vulst på den profilerade sargen nedtill är guldfärgade. På varje sida är en nedsänkt, guldfärgad arkadbåge med porträtt av en av evangelisterna med respektive signum. Evangelistens namn står med guldfärgad skrivstil nederst i bågen. Predikstolen är nedåt konande och vilar på en grå, cylindrisk fot. Trappan har raka, gråmålade steg från öster samt ett gråmålat skrank med speglar. Speglarna pryds av grå marmoreringar samt smala, profilerade ramar.
ORGEL - Orgeln från Smedmans orgelbyggeri AB, Lidköping är inköpt 1958. Fasaden är ritad av Adolf Niklasson. Den pneumatiska orgeln har åtta stämmor, två manualer och pedalstämma. Spelbordet är vänt mot väster. Den enkla, träfärgade fasaden består av tre fält, mittfältet något högre.
LÄKTARE - Läktaren, troligen från 1800-talet, vilar på två rader med vardera fyra fyrsidiga, grönmålade pelare. Två av pelarna är fästa i bänkar, närmast mittgången. Pelarna har överst dekor i form av ett rött nedhängande blad i relief på varje sida. Det gråmålade läktarbröstet består av ett helt skrank, profilerat upp - och nedtill. Läktarbröstet indelas genom fyra pilastrar. I fälten finns nedsänkta, gulmarmorerade speglar med röda och grå ramar. Ovanpå skranket är ett lågt järnräcke.
SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARTAVLA - Altartavlan från 1737 består av en oljemålad calvariegrupp. Kristus är grå, Maria och Johannes grön och röd samt himlen svart.
Dopaltarets Kristus av gips är placerad på ett kubformat podium med bibelcitat i guld.
ALTARUPPSATS - Altaruppsatsen från 1737 är profilsågad och försedd med målad småmönstrad dekor i svart på brun botten. Altartavlan omges på båda sidor av en enkel gulmarmorerad pilaster och utanför dessa av volutformade flyglar med målade akantusslingor . På varje flygel är även en medaljong med ett evangelistporträtt, osäkert vilket. Tavlans övre våning har i mitten en tavla med den uppstånden Kristus med segerfana samt väktare. Denna omges vid varje sida av en volut med ett evangelistporträtt samt överst av det allseende ögat. Uppsatsen kröns av en profilsågad och målad spira.
Dopaltarets altaruppsats består av en spetsvinklad, profilerad fronton, uppburen av en rumshög, närmast korintisk pilaster vid vare sida. Pilastrarna och frontonen är gråmarmorerade. De snidade kapitälen är guldfärgade med röd botten. Altare och Kristusfigur är placerade i den rundbågiga arkadbågen.
ALTARRING - Altarringen, troligen från 1800-talet, består av ett helt, grönmålat skrank. Skranket har tresidig, utskjutande mittdel och raka sidopartier närmast ytterväggarna. Altarringen har dekor i form av nedsänkta, vitmarmorerade kvadratiska speglar med rikt profilerade ramar i grått och vitt. Armstöd och knäfall är stoppade och klädda med gråvitt tyg.
DOPFUNT - Dopfunten från 1100-talet har cylindrisk cuppa med uttömningshål samt dekor av reliefer. Relieferna innehåller två lejon vända mot varandra, två träd samt en orm. Ett stycke av cuppan saknas. Cuppan är nedtill konande och uppbärs av en låg, rund fot samt kvadratisk fotplatta.
TEXT- / NUMMERTAVLA - Text - respektive nummertavlan från 1800-talet är svarta och rektangulära med profilerad, gråmarmorerad ram med guldfärgade bårder. Nummertavlan är försedd med inskription i form av målat bibelcitat i guldfärg.
SKULPTUR - Från ett äldre altarskåp skall en 1400-talsskulptur av ek stamma. Skulpturen avbildar troligen en sittande Gud fader med skägg och krona. Händer saknas. Från samma altarskåp skall två helgonbilder finnas bevarade. (?)
VAPENHUS - Utmed nordväggen är en läktartrappa med uppgång från väster. Trappan är svängd upp - och nedtill och består av grå inbyggda trästeg samt handledare av järn. Under trappan är en elcentral, som döljs genom en skärmvägg. I nordfönstret ligger ett ålderdomligt lås med nyckel.
VÄGG - Väggarna är slätputsade och vitmålade. Skärmväggen består av stående, vit pärlspont med en infälld dörr. Mot trappan är pärlsponten grönmålad.
PORT - Porten i väster har samma utformning som dörrarna mellan långhuset och vapenhuset. Den är placerad i en grund, rektangulär nisch. Dörr - se långhus.
FÖNSTER- I norr respektive söder är ett smalt, gråmålat rundbågigt fönster i fyra lufter. Fönstren är genom grå träspröjsar indelade i smårutor. De är placerade i rundbågiga, putsade och vitmålade nischer.
TAK - Taket består av smala, gulvitmålade bräder.
SAKRISTIA - Utmed östra och delvis utmed västra väggen står textilskåp med gulmarmorerade spegeldörrar. Textilskåpen är från 1995. Mitt i västväggen är infällt en väggfast bänk mellan två breda skåp. Bänken har engelsk röd sits samt rygg. I östväggen är en nisch, omgiven av skåp. I nischens nedre del sitter en gråmarmorerad altarskiva. Över altaret hänger ett skulpterat och målat krucifix, möjligen senmedeltida. På fönsterbänken i norr står en medeltida smidd sju-armad ljusstake med bladhängen.
GOLV - Golvet består av gråmålade brädor. På golvet ligger en grön yllematta.
VÄGG - Väggarna är slätputsade och vitmålade. De avslutas nedtill av en grå golvlist och upptill av en gul taklist av trä.
DÖRRAR - Se kor.
FÖNSTER - Det gråmålade smala, rundbågiga fönstret är placerat i en djup, putsad och vitmålad smyg.
TAK - Det plana trätaket i södra sakristian är målat i gult.
TORN - Tornet uppfördes 1884 ?
TORNVÅNING - Våning 1 utgörs av vapenhus. Läktartrappa - se vapenhus. Våning två är belägen väster om läktaren. Golv på våning 2 är ett grått trägolv och taket ett gulvitt pärlspåntstak. Väggen är slätputsad och gulmålad. Dörren till läktaren är engelskt röd med tre gulmarmorerade speglar. Dörren är placerad i en djup, segmentbågad nisch. I väster är ett halvrunt, grått fönster. Fönstret indelas i kvadratiska rutor genom grå träspröjs. Via en omålad trappa med inbyggda steg och en lucka når man våning 3. Väggarna består av vit slätputs, golv och väggar av omålade plankor. Mot norr och söder är ett smalt rundbågat, brunt fönster med brun träspröjs. I väster är ett runt, brunt fönster med ett fyrpass. Via en öppen, rak trappa samt en lucka när man våning 4. Väggar och tak utgörs av plankor och väggarna är slätputsade och vitmålade. Här finns en rundbågad lucka i varje väderstreck och framför dessa bruna luckor. Kyrkan har två klockor.
En av klockorna är från 1670-talet. En annan omgjöts 1821. (?)