Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NORSJÖ NORSJÖ 8:88 - husnr 1, NORSJÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Norsjö kyrka (akt.), NORSJÖ KYRKA (akt.)
2010-05
Interiörbeskrivning
Vapenhuset i sydväst är brett och har ett plant tak, samt förbindelse till kapprum respektive brudkammare. Ytterdörrarna motsvaras av en större och två mindre sidodörrar som leder in till kyrkorummet. Kyrkorummet är treskeppigt med brett mittskepp, flankerat av två s.k. falska sidoskepp och ett indraget smalare korparti i nordväst. Väggar och tak är klädda med slät panel målad i ljust gulvit färg. Den inre takformen följer inte exteriörens raka fall utan har formen av ett treklövervalv som hålls samman av dekorerade bjälkar i omvänd T-form. Två stycken lägre tunnvalv (utdragna parabelbågar) genombryter treklövervalvet i mittrummet. Rödbrunmålade kolonner bär upp valvets plana sidopartier. Fönsterkarmar och spröjsverk är målade i grönt och pelarna i rött. Det lägre och smalare koret täcks av ett fembågigt/klöverformat valv. I kontrast till kyrkorummets väggar är koret rikt bemålat med ornament och bibliska motiv av konstnären Yngve Lundström. Måleriet är gjort med limfärg i kraftiga kulörer. Det nästan sju meter höga korfönstret i genomfärgat glas är komponerat av arkiteken och tillverkat av N.P. Ringströms i Stockholm. Motivet föreställer en stjärna som lyser över kyrkan och Norsjöbygden. Golvet i kyrkan är lagt med fernissade furuplank. Den öppna bänkinredningen med rektangulära gavlar är ådringsmålad i rödbrun och ljust gröngrå kulör. Altarringen är halvrund med liggande speglar marmorerade i grönt och blått och avslutas vid ändarna med stolpar som har krönande sniderier. På altaret står ett brunt altarskåp. Det är gestaltat som en triptyk med predella och högt mittparti med profilerat krön. I skåpet finns ett snidat mindre krucifix, två kolonetter samt skulpturerna Moses och Paulus.

Predikstolen är placerad vid sydvästra väggen, i förbindelse med den bakomvarande sakristian. Den är polygonal, och vilar på spegelförsedda pelare. Korgen har ett klassicistiskt utseende med förgylld tandsnittsfris och infällda speglar. Det oktagonala ljudtaket har en mer barockinpräglad form med utsvängda takfall och en genombruten krona längst upp. Även läktarbarriären har på 1700-talsmässigt vis svängda konkava och konvexa former och avrundat mittparti. Barriären är målad i ljusgröngrått, de liggande speglarna är marmorerade i beigegrönt och blågrått och de stående i rödbrunt. Två kopplade rödbruna läktarpelare försedda med sniderier, står på ömse sidor om mittgången. Orgeln på läktaren är marmorerad i mörkgrönt och olivgrönt. Fasaden med rektangulärt sockelparti, synliga tennpipor och genombrutna sniderier på sidorna präglas av jugendstilen. Orgelfasaden är liksom nummertavlor, altarskåp och predikstol ritad av arkitekten Falkenberg. Tillverkningen gjordes av Axel Finnberg och målningen av Paul Stenmark, båda Norsjö. Orgelverket är delvis ursprungligt och delvis från en Grönlundsorgel från 1939. År 1923 var kyrkan helt färdigställd med orgel, all inredning, uppvärmning via varmluftssystem och belysning. Ljuskronor och lampetter, som redan från början var elektrifierade tillverkades också de av lokala hantverkare efter Falken-bergs ritningar. Per Johansson från Norsjö gjorde kronorna och Arthur Nordlund från Holktjärn tillverkade lampetterna.

Elektrisk uppvärmning installerades1949 med väggelement och bänkvärmare. Förutom det har bara en större renovering skett. Den genomfördes 1962−1963, efter förslag av Åke Lundberg och Bengt Lidström (VAB). Brudkammare och kapprum iordning-ställdes i anslutning till vapenhuset och då flyttades de två läktartrapporna till sido-väggarna med uppgång från kyrkorummet. Två toaletter installerades i anslutning till vapenhuset och två korta bänkrader togs bort, på vardera sida om mittgången i samband med läktarunderbyggnaden. Väggen under läktaren justerades. Vapenhusets innertak omgjordes från högt spegelvälvt, till plant tak. Utrymmet till höger om koret, som tidigare var försett med sju bänkar, byggdes för mot kyrkorummet och gjordes till korkammare med pentry och förvaring för textilier och kyrksilver. En stilmässig konsekvens var att även öppningarna vid predikstolen byggdes för, så att den bakom-varande passagen doldes. Altaret och altarskåpet framflyttades och sänktes ett steg, så att en passage skapades bakom altaret mellan sakristian och korkammaren. Dopfunten flyttades till höger om koret. Golv, väggar och tak värmeisolerades och möjligen höjdes golvet något. Panelen på väggar och tak nedtogs och ersattes med ny panel (eller åter-uppsattes). Huruvida korväggens dekormålade bräder också nedtogs och isolerades är oklart. Dekorationsmåleriet i kyrkorummet konserverades av Albert Eriksson, Sigtuna. Den fasta inredningen retuscherades. Bänkarna fick en ny färgsättning i ljust gröngrått och rödbrunt, istället för den gamla grönblå och mörk blågråa färgsättningen. En olje-panna installerades i källaren. Den gamla skorstenen dömdes ut och en ny uppmurades. Ändringsarbeten skedde även i källaren. Utrymmen för toalett, städ, förråd samt arkiv anordnades. En invändig trappa gjordes från källaren till passagen vid sakristian. En kororgel anskaffades 1971. 1988 utökades läktarorgeln av Grönlunds orgelbyggeri till att omfatta 25 stämmor. År 1998 förseddes läktarfönstrets mittruta med en glasmålning, efter Falkenbergs originalskiss. Glasmålningen planerades redan 1917, men utfördes ej.