Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANNE KYRKA (akt.)
2004-07-05
Interiörbeskrivning
KYRKORUMMET är litet och ljust, med tydliga nyklassicistiska grunddrag. Koret utgörs av långhuset främre del samt en tresidig nisch i östväggen, där altare med altaruppsats står. Sakristia finns öster om koret, med ingångar på ömse sidor om altarringen. Under läktaren i väster är på sydsidan en läktartrappa inbyggd.

GOLVET är ett obehandlat lackat trägolv, av äldre datum under bänkarna, något yngre i mittgång och kor (1921). VÄGGARNA är slätputsade och målade i ljust gulvitt, med en bröstning av trä inne i bänkkvarteren. Korväggen är av trä, byggd 1965 något längre fram än tidigare, så at utrymme för sakristia tillskapades. Det ursprungliga arrangemanget var ungefär likadant, men anslöt till det östfönster som nu finns i sakristian. TAKET är ett välvt brädtak klätt med en mycket bred pärlspont (1894-95). Taket är ljust blåmålat. Enkel taklist, målad i rödbrunt och grått. Kortaket är något lägre, och välvt, målat i samma ljusblå kulör.

INGÅNG finns i väster från vapenhuset, genom en dubbel spegeldörr, gråmålad, från 1900-talets början. Ingångar till sakristian på ömse sidor om altarringen genom gråmålade spegeldörrar som möjligen är från byggnadstiden. FÖNSTREN är höga rundbågiga spröjsade träfönster, målade i vitt, och med innanfönster. Ytterbågarna troligen från byggnadstiden, innanfönstren yngre.

LÄKTARUNDERBYGGNAD - Läktartrappan inne i kyrkorummet byggdes 1965-1966. Den skärmas av från kyrkorummet av en vägg av släthyvlad panel.

SAKRISTIA - På korets östsida, anordnad 1965. Senare skåpsinredning.

VAPENHUS - I tornets bottenvåning. Golv av obehandlade brädor, vitputsade väggar och ett tak klätt med vita skivor. Sedan 1965 finns ingen trappa till läktaren här, och det nästan åttkantiga rummet har ett mycket fint ljus genom de höga fönstren, och dessutom en god akustik. Ytterporten är på insidan indelad i speglar, gråmålad, och innanför denna sitter innerdörrar, också de gråmålade spegeldörrar. Till kyrkorummet leder en dubbel grå trädörr med liggande fjällpanel. Inga av dörrarna förefaller att vara äldre än omkring 1900.


INREDNING:

ALTARE - Placerat vid korets östvägg. Av trä, med gråmålade sidor. Sidorna till höger och vänster är alltid behängda med röd plysch. Åldern oklar men ej modernt.
ALTARUPPSATS - Placerad mot östra korväggen, på altarets bakkant. HUVUDMOTIVET är en målning på trä med en korsfästelsescen. Denna flankeras av två marmorerade halvkolonner som bär upp ett spetsig gavelstycke, när det finns en målning som föreställer två änglar på molnskyar, hållandes en krona. Under korsfästelsemålningen och på kolonnbaserna finns svarta inramade fält med målade texter, idag nästan oläsliga: "Jesu Christi, Guds sons blod renar oss af alla synder. 1 Joh:1 v:7" och "Gudh Til ähra och sanne Försambling Til Gudlig upmuntring, är denna altaretafla gjord och måhlad Ao 1755 då Peter Schv. Höök warit kyrkioherde på 28de åhret, af Jonas Ahlstedt." Uppsatsen är ett 1700-talsarbete i enkel barockstil. Den är målad av Jonas Ahlstedt i Uddevalla 1755, troligen också tillverkad vid denna tid. Återuppsatt i kyrkan 1981 efter konservering. Mycket snarlik och jämnårig med altaruppsatsen i grannsocknen Hede, som också gjordes av Jonas Ahlstedt.
ALTARRING - Halvrund öppen altarring, placerad framför altarnischen. Svarvade balusterdockor, marmorerade i grått. Knäfall och överliggare klädda med rött tyg. Dockorna från byggnadstiden, nuvarande form 1966.
PREDIKSTOL - Placerad på norrsidan, med ingång från sakristian. Består av korg, trappa och ljudtak. KORGEN är åttkantig, med sidorna indelade i spegelfält, marmorerade i ljusblått inom förgyllda lister. Profilerade lister i hörn och kraftigare profilerade lister längs under- och överkant. Korgen är gråmålad med marmoreringar och några förgyllda lister. LJUDTAKET är runt och med något insvängd ovansida, krönt av ett förgyllt kors. Smal profilerad kant, och under kanten en i trä skulpterad kappa (tygimiterande) med förgylld frans. TRAPPAN döljs bakom en pärlspontpanel. Predikstolen från byggnadstiden, trappan yngre.
DOPFUNT - På korets sydsida, av trä. Kalkformig med sexsidig cuppa och fot med profileringar, repstav runt skaftet. Marmorerad i grått, med förgylld repstav. Möjligen 1700-tal, enligt uppgift från omkring 1900. Bemålning från 1997-1998.
BÄNKINREDNING - I två kvarter på ömse sidor om mittgången. Sluten bänkinredning med spegeldörrar. Bänkinredningen är målad i gråt med blågrå marmorering i speglarna och mörkgrå marmorering på överliggaren. Bänkdörrarna är från byggnadstiden, förmodligen ursprungliga medan själva bänkarna är ombyggda på 1920-talet. Bänkskärmarna längst fram borttagna.
LÄKTARE - I väster, uppburen av runda pelare på ömse sidor om mittgången. Läktarbröstningen är indelad i speglar, marmorerade i ljusblått inom ett grått ramverk och med smala förgyllda lister runt om. Från byggnadstiden.
ORGEL - Orgelfasad med något ovanlig utformning. Ytterst två pilasterliknande flanktorn, krönt av urnor. Mellan dessa endast de synliga piporna, ytterst av trä och i mitten av metall, arrangerade i fallande storlek med de högsta i mitten. Fasaden från 1918, efter ritning av Knut Nordenskjöld. Nuvarande orgelverk av Tostareds kyrkorgelfabrik 1975.
NUMMERTAVLOR - Två stycken, placerade på ömse sidor om koröppningen. Svarta rektangulära siffertavlor omgivna av profilerade och förgyllda ramar. Tidig 1900-tal eller sent 1800-tal.
KLOCKOR - I tornet hänger två klockor med inskriptioner. Den större är gjuten 1890 i Göteborg (egentligen är klockan från 1883, men sprack tre gånger och måste gjutas om). Den mindre kommer från Stola säteri och är gjuten 1777.
ÄLDRE INREDNINGSDETALJER - I vapenhuset står kyrkans MEDELTIDA DOPFUNT, av täljsten. Den är i en del, med skadad fot. Rundad cuppa med bandornament längs kanten, en vulst kring skaftet. Cuppan är något asymmetriskt placerad på foten, som dessutom är skadad. Funten är mycket låg och är placerad på ett fundament av tre granitskivor med rundad kant. Fundamentet från 1994, placeringen i vapenhuset sedan 1998.
I ett av söderfönstren står ett högt förgyllt kors, med svepning. Det var kyrkans ursprungliga altarprydnad, fram tills det ersattes av den gamla kyrkans altartavla.