Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

YTTERBY KYRKA (akt.)
2003-06-23
Interiörbeskrivning
KYRKORUMMET är öppet och med mycket ljus genom de stora fönstren. Koret är mer stämningsfullt, med glasmålningar i absidens fönster. Sakristia är inrymd i det f d norra vindfånget. Ett samtalsrum är inrett i det f d södra vindfånget. Förvaringsskåp är inbyggda längst bak under läktaren, men ingen läktarunderbyggnad finns. KORET utgörs dels av långhusets främre del, och dels av den invändigt femsidiga absiden. Den senare är skild från långhuset genom en rundbågig korbåge, som har klassicerande utsmyckning vilken bildar två pilastrar som bär upp rundbågen. Mot kyrkorummet ett textband: "LYFTER EDRA HÄNDER UPP I HELGEDOMEN OCH LOFWER HERRAN. Ps 134:2".
GOLVET är ett lackat trägolv, modernt. Något äldre lackat trägolv inne i bänkkvarteren. VÄGGARNA är vita och slätputsade. TAKET är ett blåmålat välvt trätak, med en kraftigt profilerad taklist, målade i blått, blågrön marmorering samt rött. Också över absiden är taket välvt, men i stjärnform, brädklätt och blåmålat.
INGÅNGAR finns i väster från vapenhuset, samt mitt på norra och södra långsidorna, genom dubbla spegeldörrar med tre speglar i vardera. Vitmålade med blå marmorering i speglarna, omgivna av rödbrunt och en förgylld list. Dörrarna från byggnadstiden, möjligen är dörrarna åt söder och väster senare kopior av de ursprungliga. FÖNSTREN är höga och rundbågiga, med spröjsning i kryssmönster. Fönstren är vitmålade och har innerbågar. Troligen från byggnadstiden, innerfönstren yngre. Korfönstren har klassicerande omfattningar. I korets tre fönster sitter glasmålningar, utförda av Gustaf Torhamn 1952. Målningarna innehåller scener från de tre högtiderna jul (Jesu födelse, åt nordost), påsk (Uppståndelsen, åt öster) och pingst (Petrus predikar, efter Helige andes utgjutelse över lärjungarna, åt sydost).

VAPENHUS finns i tornets bottenvåning. Golv och väggar av samma typ som i långhuset. Trappor till läktaren längs norr- och södervägg, vitmålade med gråmarmorerade trappsteg. Taket ett vitmålat brädtak. Innerdörrar innanför ytterporten av samma typ och bemålning som dörrarna inne i kyrkorummet. Från byggnadstiden. Även ytterdörrarnas insida är indelad i speglar. På en av väggarna sitter den GAMLA KYRKAN ALTARHÄLL fästad med kramlor. Den har relikgömma i mitten och evangelistsymboler i hörnen.

SAKRISTIAN är jämnårig med kyrkan, och ligger i en utbyggnad mitt på norra långsidan. Den byggdes om invändigt 1952. SÖDRA VAPENHUSET, mitt på södra långsidan, är inrett till ett samlingsrum, och fungerar inte längre som egentlig ingång till kyrkorummet, även om en utgång fortfarande finns.

INREDNING:

ALTARE - Altarbord av trä, med speglar på sidorna och med förgyllda ornament på framsidan. Målat i grågrönt med marmoreringar i speglarna. Ornamentet på framsidan föreställer två sädeskärvar och en bägare (kalk). Från byggnadstiden, relieferna av M B Wallström.
ALTARRING - Halvrund, öppen på sidorna. Indelad i speglar. Målad i grågrön lasering med marmorering i speglarna. Överliggare av gråmålat trä, knäfallet klätt med beige tyg. Från byggnadstiden.
ALTARUPPSATS - På altaret står en mindre uppsats, bestående av ett smäckert krucifix och vid sidorna två mindre skulpturer, Maria på norrsidan och Johannes på sydsidan. Gruppen komponerad 1952 av Sigfrid Ericsson. Krucifix och Mariabild kommer från en äldre altaruppsats från 1728, medan Johannesfiguren är utförd av E Walldeby 1952. All bemålning från 1952 och senare konserveringar. Kyrkans ursprungliga altarkors, ett högt förgyllt och törnekransbehängt kors, sitter sedan 1952 på en konsol på korets sydsida.
PREDIKSTOL - Placerad på norrsidan, framför det främsta bänkkvarteret. Den ursprungliga platsen var en fönsteraxel längre åt väster. Består av korg, trappa och ljudtak. KORGEN är åttkantig och har på sidorna rundbågiga fält med rödbrun botten och i dessa förgyllda skurna ornament, med bl a två knäböjande änglar, symbolerna för tro, hop och kärlek, samt lagtavlorna. Profilerade över- och underkanter. Målad i grått och svart med förgyllningar. LJUDTAKET även det åttkantigt, med en skulpterad nerhängande s k runt underkanten och med förgyllda skulpterade ovanpå överkantens hörn, och krönt av ett förgyllt kors. TRAPPAN har en barriär med refflade speglar och kraftig profilerad överkant. Från byggnadstiden, utförd i utpräglad senempire. Predikstolsrelieferna utförda av M. B. Wallstrom. Restaurerad till ursprunglig färgsättning 1983 av Anders Darwall, i samband med att den flyttades en fönsteraxel längre österut och sänktes 60 cm.
DOPFUNT - Av trä, sexkantig. Cuppan (skålen) är förhållandevis kraftig med halvrunt skrånande undersida. Längs överkanten skurna och målade reliefer, och i hörnen sitter små lejonmasker. Den står på ett kort skaft i from av en kula med snidat bladverk, vilken i sin tur står på en skrånande fot med lister längs alla hörn och kanter. Målad i rödbrunt med andra kulörer som accenter. Troligen från 1600-talet. Restaurerad 1952 av konservator Thorbjörn Engblad
BÄNKINREDNING - Sluten. Indelad i fyra kvarter, fristående från väggarna. Invändigt målad i beige. Dörrar och skärmar indelade med speglar, och i fälten mellan varje bänkdörr finns en mindre pilaster. Bänkkvarterens utsida är målad i gråvitt med blå marmorering i speglarna, omgivna av rödbruna och förgyllda lister (samma färgsättning som på dörrarna i kyrkorummet). Insidan målad i rödbrunt. Ursprungligen från 1870; ombyggd 1951-52.

LÄKTARE - Läktare i väster buren av fyrkantiga pelare med snedfasningar i hörnen och profilerade kapitäl. Målade helt i vitt. Läktarbröstningen är indelad i speglar, och har ett framskjutande tresidigt mittparti. Längs över och underkanten profilerade lister. Bröstningen målad i vitt, med förgyllda ornament mot blå botten i alla speglarna. Speglarna dessutom omgivna av förgyllda lister. Från byggnadstiden.
ORGEL - Tredelad orgelfasad med en riklig sent nyklassicistisk dekor, målad i grå marmoreringar och med många förgyllda ornament. Tre ljudöppningar, flankerade av pilastrar, och över den mittersta öppningen ett halvrunt gavelparti. Från 1873. Orgelverket byggdes samma år av J N Söderling, byggdes om 1937 av Magnussons orgelbyggeri och fick ytterligare en omdisponering 1955. Ett helt nytt orgelverk byggdes 1992 i det gamla orgelhuset, av firman Marcussen & Søn. Söderlingsstämmorna lyftes ur och förvaras på annan plats.
NUMMERTAVLA - Vita rektangulära siffertavlor, helt utan ram. Två på ömse sidor om koret och två mitt på vardera långsidan.
KLOCKOR - Storklocka från 1915, en omgjutning av en klocka från 1743. Lillklocka från 1921.