Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LAHOLM VEINGE PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VEINGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VEINGE KYRKA (akt.)
2001-11-05
Interiörbeskrivning
LÅNGHUS- Golv:Kalksten, mönsterläggning med i huvudsak rektangulära stenar, rak kant med tunn fasning, klarlackat.
VÄGGAR- Puts, relativt grov struktur, borstad yta, avfärgad i bruten vit kulör.
TAK- Kryssvalv i tre travéer. Valvribbor med raka kanter, vilandes på raka fundament, i övergången mellan tak och vägg markerade med en utskjutande tegelgesims. I valvkapporna finns igenmurade, på höjden rektangulära luftningshåll i nederkant. Valvkapporna är putsade och avfärgade i bruten vit kulör lika vägg. Valvribborna är avfärgade med ett zick-zack mönstrer i rosa och roströd kulör med grå kant (ribbdekoren är framtagen och konserverad vid restaureringen 1960). Valvbågen mellan första och andra travén har grå och roströda fält.
VÄGG MOT SAKRISTIA- Mot sakristian i söder utgörs väggen av stående brädor och fanér av fur, behandl. med bets/pigmenterad olja lika övr. inredning. Överstycket utgörs av ett spetsbågeformat överljus av blyinfattade, rektangulära, gula, antik glas. (sex lufter)

FÖNSTER- Tre stycken rundbågeformade och blyspröjsade treluftsfönster mot söder. Två stycken dito mot norr. Bottenbågarna (två st) är kopplade och utåtgående. Övre luften utgörs av en enkel inner- och ytterbåge med blyinfattade rombiska glas i ljust gröna, blå och rosa toner. Fönstren sitter i inåt fasade nischer, vilka är putsade och avfärgade lika vägg.

DÖRRAR- Huvudentrén sker från norr. Här, i första travén sitter ett träparti med en pardörr av trä med överljus (blyinfattat antikglas, vars bly har förgyllts). Dörren och sidorpartierna av trä, stående fasspontad panel, med mycket tunn fasning, är täckmålade i en tunn, men något laserande bruten vit kulör.

FAST INREDNING- Bänkinrendning av trä. 10 st på norra sidan och 12 st på södra samt 8 st i mitten under läktaren. Samtliga rader med front. Bänkarna har täta, raka, sidostycken på utsidan oljade med en svagt brunpigmenterad olja. Ryggsidor, psalmbokshylla, och sittbänkar tunt laserade i blå kulör. Förgylld kant på psalmbokshyllan och förgyllning runt utsnidade partier på fronterna. Bänkarna under läktaren påminner om de andra dock är de ihoppassade på ett annat sätt, och gavlarna är inte täta men har armstöd. Båda bänktyperna har sittdynor klädda med blått tyg. Figursågad dekor i fronterna är förgylld.

PREDIKSTOL- Predikstolen och baldakin sitter i det sydöstra hörnet i långhuset första travé. Predikstolen vilar på ett putsat fundament i vit kulör. Trappan upp är murad av rödbrännande tegel med breda fogar.

Orgelfasaden har förgyllda liljor i toppen.

LÖSA INVENTARIER- Dopfunt med cuppa och fot av granit, med huggna och målade reliefer, står vid triumfbågsväggen mot koret i långhusets nordöstra hörn.
Golvur från 1765, med inskription att det skänkt av L. Kierrulf. Urtavla från 1763, A. Westerman, Laholm. Brunlaserat ramverk med bronserade lister. Står öster om entré från norr.

Bössa från 1769, Står väster om entré från norr.

Fyra stycken mindre och två större taklampor av förgyllda plåtar från 1960.

Två ljusplåtar för elektriskt ljus.

I taket sitter vita perforerade plåtar, vilka hänger i runda ringar, som fyra taklampskärmar.

UTRYMME UNDER LÄKTAREN- Golv: lika långhus. Väggar: Lika långhus. Tak: Pärlspontspanel i öst-västlig riktning med hålkärlslist i anslutning till takbjälkar. Takbjälkar som bär läktaren är synliga och vilar på tio stycken pelare med fasade hörn och profilerade lister som kapitäl. Pelarna lägst fram har även figursågade konsoler. Samtligt är täckmålat i bruten vit kulör. (trol. linoljebaserad)

ÖVRIGT- Radiatorer för vattenburen värme sitter monterade under fönstren. Tyginklädda högtalare sitter monterade i nordöstra och sydöstra hörnen innan sakristian och norra läktaren.

KOR- Golv: Lika långhus. Väggar: Lika långhus, men i anslutning till tribunbågen, vilken partielt är "upphuggen" mot norr år 1960 (bågen ersatt av två stycken bärande kalkade brädor), finns ett fält med en väggmålning föreställande två figurer med glorior.
TAK- Kryssvalv med valvribbor med raka kanter, Valvribborna sträcker sig ända ner till golvet. Putsat och avfärgat i bruten vit kulör.
FÖNSTER- Ett rundbågeformat treluftsfönster mot norr och ett mot söder. Av lika typ som i långhuset, men av lägre höjd. I den absidiala avslutningen mot söder, sitter ett segmentformat, litet, enluftsfönster med inner- och ytterbåge (från 1960). Ytterbågen har blyinfattade rombiska rutor med färgat glas (lika övriga fönster).

FAST INREDNING- Altaret från 1960 är murat av tegel, med en genombruten spetsbåge under altarbordet. Altaret är putsat och avfärgat i vit kulör (trol kalk). I norra "benet" sitter en liten relief med Jesus och de tolv lärljungarna. Skivan är en kalkstensskiva.

Altarringen från 1960 av betsad fur, med mörkare knäfall och ljusare överstycke. Knäfallet är klätt med ett grovt tyg i grå kulör.

LÖSA INVENTARIER- Brudbänk täckmålad i grön kulör med blomsterdekorationer. Står mot norra väggen.

Altartavlan av förgyllda plåtar hänger i krokar i tribunbågen.

KORSMITT MOT NORR- Golv: Lika långhus. Rödbrännande tegel med bred, grå, fog, i trappa upp till läktaren.
VÄGGAR- Puts med skurad yta avfärgad i bruten vit kulör.
TAK- Läktarens golv utgör tak, med synliga bärlinor, och spontat golv, oljat med pigmenterad olja i brunröd ton
DÖRRAR- Dörr till vindfång och toalett. En enkel, enfyllnadsdörr (fyllning - två brädor med fasning i mitten och förgylld kant mot fyllningen). Oljade med pigmenterad olja (lika övr. inredning)

FAST INREDNING- Fem stycken förvaringsskåp i två murade nischer mot norr. Luckor av trä med en fyllning av två brädor med en förgylld fasning mellan. Övrigt trä oljat med pigmenterad olja lika övrig inredning. Trappa av tegel upp till läktaren med handledare av oljat trä mot nord-nordväst och rundstång på vägg mot söder och öster.

LÖSA INVENTARIER- Piano. Rullbart, står mot norra bänkraden. Fristående ambo, står i sydvästra hörnet. Liten klocka från 1607. Hänger i framkant av läktarbyggnad i anslutning till långhusets nordöstra hörn.

LÄKTARE I NORR- Golv i 10 gradänger, inklätt med grön, trol oljehärdad masonit.
VÄGGAR- Spetsbågeformade väggar. Putsat och avfärgat i likhet med långhusets väggar. En murstock står mot norra väggen, putsad och avfärgad lika övrig vägg.
LÄKTARBARRIÄREN- utgörs av två liggande, släta, partier av plahyvlad fur, med fasade, förgyllda, kanter dem emellan. Träet är behandlat med pigmenterad olja i likhet med övrig inredning.
TAK- Spetsbågeformat kryssvalv med valvribbor med raka kanter. Grov, kvastad puts yta, avfärgad i bruten vit kulör.
FÖNSTER- Ett liggande, rektangulärt, fönster med kopplad båge. Blyspröjsad ytterbåge med antikglas.

FAST INREDNING- 8 stycken bänkrader, med sidostycken med armstöd, lika bänkarna under västra läktaren. Målningsbehandlade i likhet med långhusets bänkinredning. (Inga dynor)
LÖSA INVENTARIER- Förvaring av extra stolar mot norr. Garderob för förvaring av div. invid murstocken mot norr.

SAKRISTIA I SÖDER (togs i bruk som sakristia 1960)- Golv:Lika långhus. Väggar: Lika långhus
TAK- Spetsbågeformat kryssvalv. Valvribbor med raka kanter.
FÖNSTER- Två stycken, "tvåkopplade", kopplade, raka, enluftsfönster med blyspröjsat glas i yttre bågen (sex rutor/båge). Fönstren sitter i en spetsbågeformad, innåt fasad nisch.med nio "trappsteg" av tegel, med koppsidan utåt, som fönsterbänk.
DÖRRAR- Dörr mot långhus, utgörs av en enkeldörr med fyllning av två brädor med en förgylld fasning dem emellan. Förgylld är även kanten i anslutning till fyllningen.

FAST INREDNING- Platsbyggda, höga, förvaringsskåp för lösa inventarier och textilier mot norr och öster. Fyra skåpsluckor mot norr och två, (en till apparatrum, en till källare) samt en utrymmningsväg (ej besiktningbar), mot öster. Skåpen mot norr härrör från 1960 men är delvis ombyggda (främst avseende inredning) 1992 efter ritning av Ark Anna Sandberg.

ALTARE- Putsat altare, avfärgat i vit kulör mot södra väggen. Röda, oputsade tegelstenar i toppen. På altaret står en äldre altaruppsats (se lösa inventarier)

LÖSA INVENTARIER- Altaruppsats med Kristus på korset i corpus, där jämte Maria och Johannes. Ramverk av pilastrar och kolonner med korintiska kapitäl. I toppen treenighetssymbolen och Jahve inskription i en strålgloria m.m. Polykromt verk.

Två stycken series pastorum, förgyllda bokstäver på svart botten, förgylld bladverksornamentik som ram. Hänger på östra väggen, på ömse sidor om ett epitafium en målning av Lars Kierrulf från 1776, hänger i en ram med snidade figurer och ornamentik. I toppen Kierrulfs monogram i en vapensköld.

En påbörjad series pastorum, förgyllda bokstäver på svart tavelbotten och med förgylld , slät, enkel ram, hänger på västra väggen

En Smidesbeslagen, brunmålad kista med tre hänglås står på golvet mot södra väggen i sydvästra hörnet.

En kororgel står mot västra väggen i sydvästra hörnet.

Ett långt och smalt bord med svarvade balusterdockor som ben, byggt av av ek står under fönstret mot västra väggen.

Div lösa stolar.

Ett litet skrivbord av fur står i nordvästra hörnet.


ORGELLÄKTARE I VÄSTER- Golv: Tryckvara på lumppapp. Diskret smårutigt mönster i grågrön kulör. Vägg: Se långhus. Tak: Se långhus gällande främre delen.

FAST INREDNING- ORGEL. Ramverket är täckmålat i bruten vitgrå kulör, förgyllda lister och ornament samt ljusgröna och blå fyllningar.
Spelbord av lackad furufaner.

Läktarbarriärens centrala parti skjuter ut med rundade hörn. Överliggare av rundstål. Läktarbarriärens fyllningar och ramverk är i brutet vitt. Ramfyllnadslisten och del av fyllningen är i ljust grön kulör. Listverket är delvis förgyllt. Fyllningsmönstret utgörs bl.a. av ett fyrpass och kannelerade hörnpilastrar.

TORN- Tornet har ett kryssvalv som delas av orgelläktaren och torntrappen. Väggen dem emellan utgörs av en stående pärlspontspanel, täckmålad i bruten vit kulör. Dörrarna från torntrappen till läktaren är tre fyllnadsdörrar med spröjsat glas (glasrutorna har olika storlek) sekelskiftet, i övre fyllningen 15 rutor/dörrblad.

VÄGG- Kalkfärg i bruten vitgul kulör.
Torntrappen är av trä, oljad med pigmenterad olja i brun kulör. Första delen av trappen, från långhusdel till orgelläktare, har trappsteg inklädda med grön, lackad masonit. Handledarna är av trä och rundstål.

Genomgången från tornrum vid läktaren och upp till klockrum, sker via en lucka i västra travéns nordvästra valvkappa. Luckan är av plåt.

I tornet finns ett rektangulärt fönster med enkelbåge och blyinfattat glas, mot norr.

LÄKTARUNDERBYGGNADER MOT NORR (utrymmena inreddes med nuvarande funktion 1960)- Golv: Lika långhus. Golvet ligger två trappsteg nedan långhusgolvet.
VÄGG- Puts, borstad yta, avfärgad i bruten vit kulör. Vägg mot norr gjuten i betong. I väggen finns tre stycken dörrar till två st wc-utrymmen och en städskrubb.

DÖRRAR- Dörrarna är enkeldörrar, fyllning i två delar med fasning mellan, Profilerat ramverk.

WC-UTRYMMEN- Golv. Klinker, grå-och vit prickig. med mörka fogar.
Sockel av dito klinker. Vägg: Lika förrum. Inredning wc stol och handfat.

STÄDSKRUBB- Lika golv och vägg som WC. Inredning utslagsvask av rostfritt plåt.
Ytterdörr mot öster. Enkeldörr med rombikst gallerverk. täckmålad i vit kulör med blank färg. Lackfärg. På vägg mot söder en kapphylla. I taket en smideslampa. Taket är ett rundvalv i öst-västlig riktning.

VINDFÅNG- Vindfång i väster: Golv: lika långhus. Vägg: Puts, slät, avfärgat i bruten vit kulör, lika långhus. Tak: Plant, puts, slät, avfärgat lika vägg. (Infälld lampa). Dörr: Enkeldörr, med rombiskt gallerverk, täckmålad i vit kulör

Vindfång i norr: Golv: lika långhus. Vägg: Puts, slät, avfärgad i bruten vit kulör, kalkfärg. Tak: Plant, Puts, slät, avfärgad i bruten vit kulör, kalkfärg (infälld lampa). Dörr: Dörr mot långhus med överljus, se långhus. Ytterdörren är en beklädnadsdörr av diagonalt ställda brädor invändigt planhyvlade och utvändigt på förvandring. Gångjärn av smide med fyrkantig bult. Järnet sträcker sig från kant till kant. Karm och dörrblad exteriört målat med brun lasyr.