Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING GÖTEVE KYRKA 1:1 - husnr 1, GÖTEVE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GÖTEVE KYRKA (akt.)
2001-05-22
Interiörbeskrivning
GÖTEVE KYRKA är en liten medeltida stenkyrka med enskeppigt långhus, smalare och lägre kor med tillhörande absid åt öster. På korets norra sida finns en senare tillbyggd sakristia. Mitt på långhusets södra respektive västra fasad finns tillbyggda vapenhus. Långhusets, korets, vapenhusens och sakristians väggar är putsade och vitkalkade från golv till tak.
LÅNGHUS - Runt långhusets två höga fönsternischer åt söder, runt absidbågen, inuti absiden kring altaruppsatsen samt kring den lilla, rundbågiga porten från koret till sakristian finns dekorationer i form av kalkmålade draperingar. Dessa omger hela nischerna till nederkant. Upptill är "tyget" hopdraget till tre "knoppar" som bundits om med guldgult "rep" med tofsar i ändarna. Yttertyget är blått med gul ytterbård och fodringen är röd.
På östväggen ovanför triumfbågen finns figurativt kalkmåleri med bibliska motiv. Taket i långhuset är ett platt tak av breda, målade plankor. Plafondmålningen, sannolikt utförd under 1790-talet av bygdens egen son Mattias Hasselberg, har en kimröksblå fond på vilken små och stora moln bildar bakgrund till bl.a. änglar med språkband, en Jesusgestalt samt berättande text. Nedtill mot väggen finns en enkel taklist av trä varpå plafondmålningen fortsätter.
Mitt på södra fasaden finns en djup, rundbågig dörrnisch. Dörren är av senare datum, brunbetsad och med spåntad panel i ett motställt fiskbensmönster. Dörrnischen flankeras av två höga, rundbågiga fönsternischer. I långhusets sydöstra hörn finns predikstolen med tillhörande ljudtak. I öster utgörs långhusets golv av äldre gravstenar av sedimentär bergart och i den förlängda delen åt väster av kalkstenshällar.
Utmed långhussidornas söder- och norrväggar ligger, ovanpå nämnda golv, ett nyare trägolv, såpat eller oljat, som hänger ihop med korets golvnivå. På detta trägolv finns två äldre bänkkvarter som är öppna åt mittgång och yttervägg. Det södra kvarteret består av fjorton bänkar och det norra av tolv av vilka den sista ansluter till läktartrappan. Den sista bänken är överbyggd med en bordsskiva för informationsmaterial m.m.
Utmed hela långhusets norra och västra väggar finns sammanhållna läktare. Utmed norra sidan vilar läktaren på fyra kolonner med avfasade hörn. Under den södra delen av orgelläktaren finns utrymme för kappavhängning på en reversibel hängare. Över mittgången hänger två större takkronor av mässing. På långhusets väggar sitter tvåarmade ljusamplar, även de av mässing.
FÖNSTER - De nuvarande fönsterbågarna sattes in 1918. De består av inner- och ytterbågar av ek med återanvänt glas. Inåt kyrkorummet har de målats ljust grå. Ytterbågarnas lufter är indelade i mindre rutor med blyspröjsar. Åt söder har fönsterbågarnas nedre del korspost och är uppdelade i fyra lufter. Upptill finns en luft i fönstrets hela bredd med rundbågigt överstycke. På norra väggen finns två mindre fönstersmygar där fönsterbågarna har mittpost och lufter med rundbågiga överstycken.
BÄNKINREDNING - Bänkarnas utsidor, gavlar samt skärmar är naivt marmorerade i vitt och blågrönt. Skärmarna består av ramverk med fyllningar som är bemålade med blombuketter, nedtill omknutna med en röda rosetter som på gaveltyckena. Varje gavelstycke har upptill en målad fältindelning som pryds av en bukett liknande dem på frontfyllningarna. Insidan av bänkarna är laserade i rödbrunt och undertill finns äldre bänkvärmare. Bänkarna sattes in vid renoveringen 1917-18.
PREDIKSTOL OCH LJUDTAK - Både predikstolen och ljudtaket är utformade i provinsiell barock och sannolikt tillverkad av A . Kilman från Borås 1714. Enligt en inskription skall den ha renoverats av M. Hasselberg 1791. Ingången sker från mittgången mellan två sidostycken, en
fristående front mot koret samt det södra kvarterets bänkfront. Sannolikt är dessa fronter äldre än resten av bänkkvarteren och har troligen utgjort förebilder för bänkarnas bemålning och dekorationer. Eventuellt är dessa delar återanvända enär passformen mot predikstolen inte stämmer.
Gången som leder till predikstolen avslutas med två trappsteg i trä som leder upp till en äldre ramverksdörr, upptill prydd av ett trekantigt gavelfält. Under detta finns en fyllning av utskurna spjälor över en rundad arkadbåge med s.k. kinesiska myntkedjor. Fyllningen innanför "bågen" pryds av samma blombukett som bänkfronterna. Korgen är tresidig och varje sida pryds av en bågöppning med varsin skulptur i halvrelief av, i nämnd ordning, Matteus, Jesus och Markus. Resten av korgen är ymnigt dekorerad med rikt utskurna växtornament samt förgyllda, och bevingade änglaansikten. Runt ljudtakets gesims står puttis och kartuscher och nedtill hänger förgyllda festoner. Under taket finns en duva. Korgen, ljudtaket och predikstolsdörren är dekorerade med marmorering, lik bänkarnas.
LÄKTARE - Läktarbröstet, marmorerat likt bänkkvarteren, är högt och består av ramverk i form av arkader liknande dem på predikstolsdörren. Orgelläktaren har två par arkader vars fyllningar är prydda med målningar av bibliska figurer. Den norra läktaren har sex par arkader som är något smalare, de två paren åt väster är endast målade. Även dessa är prydda med bibliska figurer. Nedtill sitter en rundbågig list och ovanför denna en utstickande gördelgesims med tandfris. Denna återkommer upptill som huvudgesims. Undersidan av läktaren består av bred, gråmålad panel. Längst in i det nordvästra hörnet finns en tvåarmad, äldre vinkeltrappa av trä. Den har räckverk med marmorerade figursågade spjälor och överliggare och rund handledare av lackad furu utmed väggen.
På norra läktaren finns två långa, flyttbara bänkar som är dekorerade likt övriga bänkar. Bakom dessa står, på ett äldre trägolv, två enklare bänkar utan ryggstöd. I den västra väggen finns ett rektangulärt fönster i en luft. Åt norr, ovanför trappan, finns ytterligare ett rektangulärt fönster med en båge i en luft som är spröjsad till två rutor.
ORGEL - På den västra läktardelen finns en modernare orgel som har en odekorerad front med synliga pipor. Bälgen är placerad i en låg låda utmed den västra väggen. Orgelns front- och sidofasad samt bälglåda är bemålade likt bänkarna. Norr om orgelhuset finns ett spelbord med en enkel fasad av ekträ.
KORET avskiljs från långhuset genom en triumfbåge vars sidostycken är något utkragande. Taket, i form av ett tunnvalv, är vitkalkat. Korgolvet, av äldre, breda tiljor, ligger i linje med bänkarnas golvplatå. Fönsternischen åt söder har en båge med mittpost och en överluft med rundat överstycke. Åt norr leder en rundbågig portal in till sakristian. Även absidnischen i östväggen är rundbågig. I absidens södra vägg finns en ojämn fönsternisch med ett rektangulärt fönster med mittpost. I absidnischen står ett väggfast altare av sten med en altaruppsats placerad ovanpå. Mellan altaret och väggen, nedanför absidfönstret, finns ett skrank utformat likt bänkfronterna. Invid triumfbågens södra sidostycke står kyrkans dopfunt. I koret finns två större, omålade elradiatorer av äldre modell.
ALTARE, ALTARUPPSATS OCH ALTARRING - Väggfast, murat och putsat altare. Altaruppsatsen, en oljemålning på träpannå, föreställer Jesu himmelsfärd. Det stora ramverket i trä är marmorerat likt övrig fast inredning och omges av en utskurna, förgyllda akantusbladslingor. På ömse sidor om pannån fins marmorerade, joniska kolonner. Enligt en inskription är altaruppsatsen "upstoferad" 1719 men har drag av den något tidigare karolingiska barocken och är troligen från 1600-talet. Altarringen är femsidig och går dikt intill absidbågen. Hela rundeln av trä harmonierar med övrig inredning genom ett marmorerat ramverk och rektangulära fyllningar med buketter lika bänkfronternas. Knäfallet och armstödet är klädda med ett rött tyg.
DOPFUNTEN är i romansk stil med rund cuppa och uttömningshål. Foten är fyrkantig och kraftigt dekorerad med olika bårder.
SAKRISTIAN har ett trägolv av smala plankor och ett tunnvälvt tak. Taket och väggarna är putsade och vitkalkade. Åt norr finns en djup nisch med ett rektangulärt fönster i en luft. Åt öster finns en rundbågig nisch med ett mycket litet, högsmalt fönster och ett inbyggt altare. Längs den västra väggen finns ett nytt textilskåp i trä, för liggande förvaring. Äldre förvaringsskåp finns invid den södra väggen. Den inåtgående dörren är, åt koret, beklädd med kraftig, profilerad och spåntad panel som lagts i motsatt fiskbensmönster. På dörrens baksida, mot sakristian, finns utanpåliggande gångjärnsbeslag och ett större låshus av trä.
VAPENHUSET I VÄSTER har golv av kalkstenshällar, putsade, vitkalkade väggar och och ett platt trätak som målats ljust grå. Den norra väggen är inbyggd med skåp för el och förvaring. Dörren mellan långhus och kor är lik dörren i den södra porten. I den södra väggen finns en fönsternisch med ett litet, högsmalt fönster med endast ytterbåge. Västporten består av en äldre plankdörr som på insidan har tvärreglar och ett större låshus av trä.