Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSTAD JÄRNVÄGEN 1:1 - husnr 1, KARLSTADS CENTRALSTATION

 Byggnad - Beskrivning

KARLSTADS CENTRALSTATION (akt.)
Historik
Nordvästra stambanan anlades för att binda samman det alltför självständiga Norge närmare Sverige samt förbinda de två huvudstäderna Stockholm och Kristiania. Efter livliga diskussioner beslöts att banan skulle dras förbi residensstaden Karlstad. Stationshuset med intilliggande stinsbostad stod klara 1869 då linjen Kristinehamn-Karlstad invigdes. Först i juni 1871 var linjen Karlstad-Arvika klar varvid Nordvästra stambanan kunde invigas i hela sin längd.
Enligt uppgift är stationsbyggnaden och stinsbostaden ritade av arkitekt Hjalmar Kumlien (1837-1897). Ritningen skulle dock godkännas av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919) varför byggnaderna i olika sammanhang tillskrivits honom.
Byggnaderna är uppförda i ett och 1 ½ plan i rött fogstruket tegel. Stationen är uppförd i nyrenässansstil, har hög mittrisalit med torn och klassicerande portal. Den flankeras av lägre längor med med sidorisaliter.
Bygganden har högt, valmat tak. Ursprungligen var stationen sammanbyggd med en glastaksförsedd banhall som täckte fyra spår. Hallen revs redan kring sekelskiftet 1900.

KÄLLA: Kulturhistorisk värdering utförd av Länsstyrelsen i Värmland, 2000 (ATA)