Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG GAMLESTADEN 19:1 - husnr 1, NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL)

 Byggnad - Beskrivning

NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL) (akt.)
1995-09-05
Historik
Sedan pastoratindelningen 1971 omfattar Nylöse församling stadsdelarna Gamlestaden, Kviberg och Utby. Nylöse kyrka tillkom ursprungligen som ett kapell kallat "Gamlestads kapell" inom Gamlestads församling (bildad 1883), vars huvudkyrka utgjordes av S:t Pauli vid Redbergsplatsen. År 1951 avskiljdes den del av Gamlestads församling som ligger norr om Säveån till ett eget kyrkobokföringsdistrikt kallat "Nylöse", efter den stad som låg här från 1473 till omkring 1620.

Nylöse kyrka uppfördes år 1928 under namnet "Gamlestads kapell", ca 300 meter från den
plats som den år 1911 rivna Hospital kyrkan stått. Gamlestads kapell ritades år 1925 av
arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericsson. Byggnadsmästare Axel Engströms firma påbörjade arbetet år 1928 och redan i oktober samma år kunde slutbesiktningen äga rum. Vid uppförandet rymde kapellet nära 300 sittplatser och var främst utformat som en församlingssal för predikogudstjänster och konfirmationsundervisning.

Ursprunglig utformning 1928
Koret låg högt placerat ovanför långhusgolvet. Under koret fanns planer att "så småningom" inreda ett rum för ungdomsarbete och konfirmander. Något altare fanns inte. Färgskalan hölls i gult och grått till ljusblått och i koret och på läktarbarriären fanns enkla dekorationsmålningar som R O Swenssons bror, Frithiof, hade utfört. Utvändigt kläddes fasaderna med ljusgrå Glavaskiffer och det branta, valmade, taket, med mörkare grythyttehedsskiffer, takryttare, spira och tupp.

1954 års predikstolar har föregåtts av en form av kateder, från 1928-29, som ursprungligen stod i koret och som pryddes av en målning av C.O. Swensson föreställande det himmelska Jerusalem.
Den ursprungliga takpanelen i kyrkorummet utgjordes av ohyvlad slätspåntspanel och
"starkt springande taklist". I koret satt en panel i kassettutförande med kryssfanér av furu . De ursprungliga dörrarna var fyllnadsdörrar.

Den ursprungliga läktarbarriären kläddes med kryssfanér med en enkel raminfattning kring en
målning över mittgången. Pelarstöden var smäckra med enkla listkapitäl, och i läktartrappan satt ett "enkelt" räcke.

Nytt församlingshem beslutat 1949
För att få till stånd pastorsexpedition och lokaler för andra kyrkliga ändamål i Gamlestaden beslutade kyrkorådet år 1949 att ytterligare en tomt skulle förvärvas. Härför uppköptes "N:o 20 i 7 kv. Koljan, Gamlestaden", vid Holländarplatsen. Processen försvårades något då det vid tiden för byggande av lokaler inom offentliga sektorn krävdes att en lika stor del av byggnaden innehöll bostadslägenheter. Arkitekt till församlingshuset blev Nerst Hansson och byggnaden stod inte klar att invigas förrän den 4 juni 1959.

Från kapell till kyrka 1954
År 1951 blev "Gamlestadens kapell" församlingskyrka och byggdes därför om år 1954, för att bättre motsvara behoven. R O Swensson, tillsammans med M L Mandelius svarade för ombyggnadshandlingarna. Det ursprungligen höga podiet i öster sänktes med 1,2 meter för att bereda plats för altare och altarring. Altaruppsatsen från den gamla kyrkan i Gamlestan med nattvardsmotiv och årtalet 1627 sattes upp. Den södra utgången vid koret ombildades till en absid. Här placerades dopfunten. Kyrkorummet och korets väggar, liksom korets nya välvning, kläddes med gipsonitplattor och målades. Taket i övrigt ändrades inte alls. För att få plats med en elektriskt driven pedalorgel, byggdes läktartrappen om och vindfånget ändrades. Vid ombyggnaden fick kapellet en ny panna avsedd för både koks- och oljeldning. En klockstapeln restes med en klocka från K.G. Bergholtz & C0 klockgjuteri i Sigtuna. Kapellet bytte namn till "Nylöse kyrka" och invigningen förrättades den 13 juni 1954 av biskop Bo Giertz.

Kyrkan får en ny orgel 1963
1963 uppfördes en ny orgel i kyrkan efter förslag av A Magnussons orgelbyggeri AB. Orgeln, som fortfarande är i bruk, byggdes med två manualer (varav den första med ryggpositiv och den andra med bröstverk, svällverk, pedal och tre normalkoppel).

Genomgripande om- och tillbyggnad 1972
En genomgripande om- och tillbyggnad planerades och Bo Cederlöfs arkitektkontor anlitades. Målet var att skapa rum för dop- och brudföljen samt övningsrum för kören.

Ombyggnaden omfattade i huvudsak att källarplanet under koret byggdes om till fläktrum och
förråd med ett nytt bjälklag av betong. Koret utökades genom att sakristian flyttades till en tillbyggnad. I tillbyggnaden, norr om koret, förlades hall, trappor, väntrum med toalett och sakristia med skrudkammare. Golvet i koret belades med grå slipade betonggolvplattor och i koret lades en gravhäll med renässansornamentik från den närbelägna Hospitalkyrkogården. Korets väggar kläddes med gipsskivor på reglar. Taket i kyrksalen och koret byggdes om, genom att den takkonstruktionen sänktes vid takfoten och det nya kortaket kläddes med furupanel. Bänkarna i kyrksalen demonterades och trägolvet slipades och lackades, därefter återmonterades bänkarna, vars stoppade sitsar kläddes med tyget Linrepa. Tre av bänkar under läktaren byggdes om till två stycken av lika längd och fem bänkrader avlägsnades. Bänkarna kläddes med tyget "Linrepa" i rosa kulör. Det vapenhuset under läktaren utökades och här byggdes en handikapptoalett och en städskrubb byggdes om. Båda belades med plastmattor på golven. Ett nytt altare med rakt formspråk tillverkades av huggen Kinnekullemarmor vidare tillkom ett nytt altarkors och konservatorsarbeten utfördes på den gamla altartavlan. Skulpturer från Hospitalkyrkans predikstol monterades inom ramar på väggen i koret. Vid ombyggnaden 1974 byttes all befintlig el.

Utvändigt revs de entrétrapporna i öster och ett nytt entréparti med vindfång uppfördes.
Byggnaden kompletterades även med en ramp för rörelsehindrade i anslutning till huvudentrén. För ombyggnaden av trappan och rampen projekterade Brodefors & Mattson Byggkonsult AB.

1981 och 1998
1981 genomfördes förändringar av predikstol, efter ett förslag av Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. Syftet var att förstora utrymmet i koret, skapa plats för knäfall och öka säkerheten. Vid tillfället ändrades också placeringen av två av korets relieffigurer från Hospitalkyrkan. 1998 genomfördes en omläggning av dräneringen runt koret och den norra fasaden.

Om- och tillbyggnad med församlingshem 2004
Den 8 september 2003 beviljades bygglov för att bygga till Nylöse kyrka med ett församlingshem. Hans Pil från Carl Bro AB anlitades som byggledare och som generalentreprenör för bygget tecknades kontrakt med SBS Entreprenad AB. I samband med tillbyggnadsarbetet byggdes även läktarunderbyggnaden om, varmed den befintliga väggen revs, en ny uppfördes och en ny handikapptoalett samt en sakristia, kunde inredas i nordvästra hörnet. Vidare igensattes dörren från koret till den gamla sakristian. Församlingshemmet invigdes 14 mars 2004. År 2005 genomfördes försäljningen av det gamla församlingshemmet vid Holländareplatsen.