Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KÄVLINGE VIRKE 20:1 - husnr 1, VIRKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Virke kyrka (akt.), VIRKE KYRKA (akt.)
2015-01
Historik
Virke kyrka härstammar från 1862, då den ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Befolkningen i Skåne ökade vid tiden dramatiskt, allra snabbast på landsbygden, där det allt mer storskaliga och vinstdrivande jordbruket ledde till ett ökat arbetskraftsbehov. Kyrkobyggandet i Skåne nådde sin kulmen på 1860-talet, då 37 kyrkor uppfördes. Kyrkan i den lilla byn Virke är, tillsammans med den i Bjärshög, två av de allra minsta skånska landsbygdskyrkorna från andra hälften av 1800-talet.

Virke församling uppdrog först Carl Georg Brunius att rita en tillbyggnad av den gamla kyrkan, men valde istället att gå vidare med en ny kyrka efter Per Ulrik Stenhammars ritningar. Tack vare äldre dokumentation och återfunna spår efter den gamla kyrkan, vet vi mycket om den äldre helgedomen. Den uppfördes på 1100-talet innanför den nuvarande kyrkans utsträckning, på tidstypiskt vis med långhus och lägre kor
med absid. Dess långhus byggdes troligen till västerut under 1400- eller 1500-talet.

Per Ulrik Stenhammar var arkitekt från Stockholm och Överintendentsämbetet, känd bl.a. för uppförandet av flera landsortskyrkor. Stenhammars produktion ansluter sig till den allmänt rådande arkitekturutvecklingen under 1800-talets senare del, där man gradvis gick från nyklassicism över nyromanik till nygotik. Virke kyrka fick en mestadels nygotisk profil.

1888 installeras kyrkans första orgel. Ritningarna till orgelfasad och -läktare upprättas
av Ferdinand Boberg, en av sin tids främsta arkitekter.

1933 genomförs en stor renovering. Kyrkan kalkas invändigt och bänkarna och bänkkvarteren
målas om. Några år senare, 1937, ansöker församlingen om att få förkorta altarskranket.
1938 monteras nya takstolar över långhuset, då de gamla murknat.
1958 görs en iståndsättning under arkitekt G W Widmarks ledning. Kyrkan ges en ny färgsättning, koret får nytt golv och en ny dopfunt sätts in.
1981 genomförs en omfattande restaurering under ledning av byggmästare Persson, Stävie Byggnads AB. Hela kyrkan omputsas utvändigt, avvattningssystemet byts ut, nya ytterdörrar och innerfönster monteras och valven isoleras. Istället för traditionell kalkavfärgning blandas dolomitkross i putsen för att få en ljus fasadyta.

1997 genomförs en utvändig renovering. Fasaderna putslagas och målas med kc- färg,
fönster, tornluckor och tornplåt målas och lösa takskifferplattor fästas.

2003 läggs bänkkvarterens golv om i sin helhet med nya syllar och lackade furubräder.
Två bänkar tas bort, avkortas och placeras längs långhusets fasader längst ned i kyrkan.