Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KLIPPAN HÖRSMÖLLA 4:5 - husnr 2, VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Västra Sönnarslövs kyrka (akt.), VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA (akt.)
2016-05
Historik
Västra Sönnarslövs kyrka ersatte en medeltida kyrka som låg drygt 2 km från den nybyggda. Den gamla kyrkan hade långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel. Den äldre kyrkan hade eftersatt underhåll och var liten; församlingen hade behov av en mycket större kyrka efter den stora befolkningsökningen under 1800-talet. Kyrkorna byggdes i allmänhet för att rymma minst 2/3 av socknens befolkning. Redan i mitten på 1800-talet började man diskutera ny- eller tillbyggnad av den gamla kyrkan men beslutade sig för nybyggnad. Flera olika alternativa platser för den nya kyrkan fanns. Den gamla kyrkan låg inne i byn, den nya kyrkan fick en mer central placering i socknen men utan anknytning till en by. I och med 1800-talets skiftesreformer som omdanade landskapet blev byggelsen mer utspridd än tidigare. Mellan 1860-1950 byggdes 113 nya kyrkor i Skåne, av dessa fick 42 en ny tomtplats, liksom Västra Sönnarslöv.
Den gamla kyrkan förföll och de två åren före nya kyrkans invigning firades gudstjänst i skolan i Sönnarslöv. Den medeltida kyrkan och dess inredning såldes på auktion. Ett medeltida krucifix hamnade på museum men är nu återfört till kyrkan.
Ritningarna till den nya kyrkan utarbetades av Gustaf Pettersson 1888. Han var arkitekt, utbildad i Stockholm och Wien, och tjänstgjorde från 1882 vid Överintendentsämbetet. Förutom Västra Sönnarslövs kyrka gestaltade han flera nybyggda kyrkor bl.a. i Duved, Boxholm, på Ven och i närbelägna Björnekulla. Kyrkorna är alla nygotiska men ändå mycket olika. Dessutom ritade han ett stort antal om- och tillbyggnader av kyrkor.
Västra Sönnarslövs kyrka uppfördes 1893-1894 i nygotisk stil. Byggmästare Sjunnesson och NP Lundqvist byggde kyrkan. Byggledare var Salomon Sörensen som var stadsarkitekt i Malmö.

Kyrkan har ända sedan den uppfördes haft tekniska problem. Teglet i murarna vittrade, skifferplattorna på taket blåste ner, fönsterkarmarna var otäta och de koleldade ugnarna var inte tillräckliga för att värma kyrkan. Flera konflikter mellan byggmästaren och församlingen följde. Tegelstenar och skifferplattor har bytts ut vid flera tidpunkter. Redan 1898 byttes 500 skifferplattor och 1907 byttes 1000 tegelstenar.

1935 byggdes ett pannrum under sakristian och ny värmeanläggning installerades.
1942 kompletterades kyrkans fönster med yttre skyddsbågar av trä.
1949 fick kyrkan el. 1950 monterades nya klockstockar av ek.
1982 gjordes en interiör ommålning av väggar och valv. Kvadermålningen utfördes med en grå linje, tidigare målat med rött och grått.
2002-2003 gjordes en exteriör restaurering under ledning av Ponnert Arkitekter. Samtliga takfall fick nya skifferplattor med mönsterläggning lika den ursprungliga. Ny takavvattning av titanzink enligt äldre förebild, takkuporna kläddes med titanzink. Senare tillagd kopparplåt på solbänkar togs bort. Vittrat tegel byttes.
2008 byttes enkelglaset till lamellglas i yttre befintlig båge i fönstrens nedre partier.
Skadade delar i bjälklaget i klockvåningen i tornet har bytts ut respektive skarvats med nya furubjälkar 2013.
Planerad förändring under 2017 är tillgänglighetsanpassning med en ramp vid huvudentrén.