Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Östergarn kyrka (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)
2007-01
Historik
Östergarn kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1786, i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Östergarn församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kor och långhus uppfördes vid mitten av 1200-talet, ett planerat torn i väster kom av allt att döma aldrig till utförande, utan kyrkklockan hängdes upp i en takryttare på långhusets västra del.

Kyrkan har efter medeltiden vid flera tillfällen varit utsatt för krigshandlingar. Så t.ex. brändes den ned av svenskarna 1565 under Nordiska sjuårskriget. Två gånger på 1710-talet plundrades kyrkan av ryska sjöstyrkor, varefter den under en period fick förfalla. Under prosten Lars Nilsson Neogards ledning återställdes den vid mitten av 1700-talet till sitt nuvarande utseende.

Inga medeltida inventarier är bevarade (det medeltida krucifix som finns inkomponerat i altaruppsatsen inköptes till kyrkan på 1700-talet), det mesta försvann sannolikt vid 1500-talsbranden. Då förstördes även långhusets fyra valv, vilka vilat på en mittkolonn, och fönsteröppningar och portalerna fick kraftiga skador.

Senaste utvändiga restaurering
Den senaste utvändiga restaureringen utfördes 1978 då fasaderna putsades och vitkalkades och tegeltaken reparerades. Då rekonstruerades och nyhöggs även kapitälbanden till den södra långhusportalen.

Senaste invändiga restaurering
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1967. Väggar och valv i kyrkorummet rengjordes och kalkades, träinnertaket i långhuset målades och den fasta inredningen sågs över av konservator. En draperimålning från 1700-talet kring predikstolen togs fram i samband med rengöringen, och elektrisk belysning installerades. Altarbordet av trä från 1700-talet ersattes med ett murat bord av kalksten.