Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, NÄR KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

När kyrka (akt.), NÄRS KYRKA (akt.)
2009-01
Historik
I slutet av 1100-talet uppfördes ett absidkor med långhus, och vid mitten av 1200-talet tillfogades ett torn med tydlig försvarsfunktion. Omkring 1300 ersattes det romanska koret och långhuset med motsvarande byggnadsdelar i gotisk stil.

Sedan kyrkan uppfördes har en sakristia tillfogats på dess norra sida, 1820, den ersattes 1878 av en ny på samma plats. I övrigt har kyrkans exteriör inte förändrats nämnvärt sedan byggnadstiden. 1771-72 gjordes omfattande reparationsarbeten – murarna putsades och dragankare av ek lades in i tornmurarna. Vid mitten av 1800-talet förnyades delar av kyrkans socklar. 1884 genomfördes en restaurering då bl.a. dörrbladen i portalerna och glasen i fönstren byttes, långhusportalen försågs även med överljusfönster. Vidare insattes nya kolonnetter och baser i torngluggarna, och invändigt vattrevs väggar och valv och avfärgades i ljugrå ton.

På 1930-talet försågs kyrkan med värmeledning, golven lades om och grunden till den romanska kyrkan undersöktes. 1949 byggdes tornhuven om med ny konstruktion och kyrkklockan flyttades upp en våning. 1959-60 nyhöggs en stor del av långhusportalens omfattning av Henry Karlsson, Slite.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1982-83 efter förslag av arkitekt Birger Andersson, Sanda – väggar och valv rengjordes, lagades och kalkavfärgades. Muralmålningar påträffades men befanns vara i så fragmentariskt skick att de kalkades över. Inredningen rengjordes och konserverades. Ett sakristiutrymme inrättades i ringkammaren under läktaren. Sakristian från 1878 inreddes som ett enskilt andaktsrum och kallas numera Mariakapellet.

Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1993 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Arbetena omfattade främst takreparationer och omputsning av fasaderna, men även dörrar och fönster sågs över och vissa träd på kyrkogården togs ned.