Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HANGVAR KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hangvar kyrka (akt.), HANGVARS KYRKA (akt.)
2008-01
Historik
Hela byggnaden är romansk och uppfördes i mitten av 1200-talet, möjligen ersätter den en äldre kyrka från vilken både triumfkrucifixet och ett fundament till dopfunten skulle kunna tillhöra. Både taxuslistan och Strelow anger årtalet 1218. Den första byggnadsdel som stod klar var koret kort därefter var långhuset klart. Den sista del som byggdes var tornet i väster.

Mycket lite har förändrats på kyrkans exteriör under århundradenas gång, på 1700-talet uppfördes sakristian denna ersätter dock en äldre, om denna vet vi endast att den reparerades 1679. I mitten av 1700-talet reparerades taket på koret.

På 1800-talet byggdes troligen sakristian på med en våning då man var i behov av en magasinsbyggnad. I slutet av 1800-talet verkar kyrkan genomgått en inre förändring, altaret flyttades, bänkarna målades och en läktare uppfördes.
På tidigt 1900-tal belades hela kyrkan med nytt golv och ett fönster togs upp.

De senaste restaureringarna
Under 1991 genomgick Hangvar en yttre restaurering, vilken omfattande reparation av tornhuven och omläggning av tegeltaken på kor och långhus. Alla fasader putsades och kalkavfärgades. Invändigt försågs kor och långhusvindarna med landgångar. I samband med denna restaurering hittade man på kyrkvinden tre skulpterade händer och Jesus högra ansiktshalva till triumfkrucifixet. Man fann också ett ristat och målat skepp på tornets norra fasad. Man gjorde också dendrokronologisk datering av virken i tornet, fällningstiden för virket är vintern 1773-74, tyvärr kan inga restaureringar arkivariskt knytas till denna tid. Förslaget upprättades av riksantikvarieämbetets byggnadsvårdsenhet i samråd med Gotlands fornsal.
1952-53 genomgick kyrkan en yttre och inre restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. Kyrkan gjordes ren utvändigt och putsades om, ett fönster i tornets västmur sattes igen, lösa gravstenar på kyrkogården gjordes rena. Invändigt gjordes kyrkan ren och inredningen konserverades, kyrkbänkarna omändrades.