Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HAMRA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hamra kyka (akt.), HAMRA KYRKA (akt.)
2015-01
Historik
Hamra har i jämförelse med övriga gotländska medeltidskyrkor en ovanlig byggnadshistoria. Den nuvarande kyrkans västra del med det asymmetriskt placerade tornet utgör rester av korpartiet till en planerad treskeppig basilika. Dess kor med tvärskepp och torn över tvärskeppsmitten byggdes omkring 1250, basilikans långhus kom däremot aldrig till utförande.

I början av 1300-talet revs den södra tvärskeppsarmen samt koret (utom södra väggen) i samband med att kyrkan byggdes om för gotländska förhållanden mera normal, tvåskeppig hallkyrka med ett rakslutet kor i öster. Ett planerat, stort västtorn som ersättning för det äldre tornet kom aldrig att byggas, och Hamra har därför kvar sitt karaktäristiska, sadeltakstäckta torn.

Liksom övriga medeltidskyrkor på sydligaste delen av Gotland är Hamra kyrka uppförd av sandsten med enstaka tillägg av kalksten, framförallt i portaler och fönsteromfattningar m.m. Endast mindre förändringar och tillägg av kyrkobyggnaden har gjorts sedan medeltiden. Sakristian byggdes 1792, och 1870 förstorades sydfönstren i långhuset. Kyrkans ursprungliga takmaterial (bräder) har ändrats till spån på tornet (1877) samt tegel på långhus och kor (obekant tidpunkt).

Uppgifter om mer omfattande inre restaureringar finns från 1792, 1887 och 1953. En yttre omfattande reparationen utfördes 1973-74 då bl.a. kyrkans fasader putsades om i sin helhet med grov, slevdragen puts utan avfärgning.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1994 då taken lades om, fasaderna putsreparerades, vattendäcket reparerades och trappgavelsporten till kyrkogården putsades.

Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1997 då muralmålningar från 1600- och 1700-talen rekonstruerades. Vidare lades sakristians golv om och väggarnas original-färg togs fram och rekonstruerades. Nytt värmesystem ordnades. Inventarier och in-redning rengjordes och konserverades.