Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HALL KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HALLS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hall kyrka (akt.), HALLS KYRKA (akt.)
2005-01
Historik
Kyrkobyggnaden
Hall kyrka är till sina huvuddelar uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Hall församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och långhuset som uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Tornet kom till vid samma århundrades slut. Därvid byttes den romanska långhusportalen ut mot en gotisk portal. Den gamla placerades på tornets norra sida.

Vid mitten av 1800-talet byggdes på långhusets norra sida en magasinsbyggnad som senare – 1938 – inrättats till pannrum med tillhörande vedbod.

Kyrkan har genomgått relativt få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden Kyrkans samtliga tak har dock av allt att döma ursprungligen varit täckta med bräder (på tornet tornpanel, i övrigt faltak). Koret fick tegeltak vid mitten av 1700-talet, sakristian i samband med uppförandet av magasinet på 1800-talet. Långhusets faltak byttes mot tegel så sent som 1956. Vid samma tillfälle ändrades kyrkans fönster till deras förmodade ursprungliga utseende efter att de hade förstorats på 1800-talet.

Senaste utvändiga restaurering
Den senaste utvändiga re¬staureringen utfördes 1984-85 efter förslag av ingenjör Lars-Göran Löfström, Stockholm. Tornhuven reparerades och kläddes med ny brädpanel, klockdäcket i tornet förnyades, och fasaderna putsreparerades. I samband med de utvändiga restaureringsåtgärderna ändrades värmesystemet från vattenburet och vedeldat till luftburet och oljeeldat. Då inreddes även vedboden i magasinsbyggnaden till fläktrum.
Invändigt har kyrkorummet under efterreformatorisk tid inretts med bänkar, predikstol, altaruppsats m.m.

Senaste invändiga restaurering
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1956 efter förslag av arkitekt Nils Arne Rosén, Stockholm. Arbetena var omfattande och innebar även en rad utvändiga åtgärder.

Invändigt togs bl.a. kalkmålningarna i koret och långhuset fram, bänkinredningen och särskilt korbänken från 1600-talet byggdes om och de sentida övermålningarna avlägsnades. Altaruppsatsen och flera tavlor och epitafier omplacerades från koret till tornrummet, dopfunten flyttades från koret till tornbågen, och nya trägolv lades in i bänkkvarteren och i sakristian.

Kulturhistoriskt värdefulla inventarier
Till kyrkans mest värdefulla inventarier hör dopfunten och kalkmålningarna i långhusvalven från 1200-talet, kalkmålningarna i långhuset från 1300-talet, altaruppsatsen, predikstolen, epitafierna, kalkmålningen ovanför korportalen och korbänken från 1600-talet, samt bänkinredningen från 1700-talet.