Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GARDE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Garde kyrka (akt.), GARDE KYRKA (akt.)
2006-01
Historik
Garde kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Även kyrkogårdsmuren med de fyra stigluckorna, varav den västra är av en ovanlig storlek, är av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet fanns här sannolikt en träkyrka. Kring mitten av samma århundrade revs den och en romansk stenkyrka bestående av kor med absid i öster och långhus uppfördes. Möjligen byggdes även tornets nedre delar i samband med detta. Det fullbordades till sin nuvarande höjd under 1200-talets första hälft. För-utom tornet återstår av den romanska kyrkan hela långhuset, inklusive stora partier av det romanska flisgolvet samt taklaget med täckning av ekspån. Dessa byggnadsdelar finns kvar under det nuvarande golvet respektive på långhusvinden.

Under decennierna efter 1350 revs det romanska koret, långhuset förlängdes provisoriskt och ett nytt, gotiskt kor uppfördes av den byggnadshytta som går under anonymnamnet ”Egypticus”. Det romanska korets sydportal återanvändes som nordportal i långhuset. Även sakristian uppfördes vid denna tidpunkt, och sannolikt fick långhuset sin brantare takresning som gjorde att det unika spåntaket kunde bevaras och skyddas.

Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. Långhusets romanska fönster sattes igen och nya stora fönster togs upp på 1860-talet. Vid den senaste restaureringen på 1960-talet murades dessa öppningar ånyo till, och de romanska fönstren togs fram. I övrigt har kyrkan till det yttre bevarats utan förändringar av takmaterial etc., vilket är ovanligt även bland de gotländska medeltidskyrkorna. Att kyrkogårdsmuren med de ursprungliga stigluckorna i samtliga väderstreck finns kvar bidrar ytterligare till att höja värdet hos den unika kyrkomiljön i Garde.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga re¬staureringen gjordes 2004 då bl.a. en genomgripande reparation av tornhuven utfördes, och fasaderna putsades och vitkalkades.

Dessförinnan företogs 1963-68 en omfattande ut- och invändig restaurering. Faltaken lades om och takkonstruktionerna förnyades, tornhuven reparerades och fasaderna putsades och vitkalkades. En arkeologisk utgrävning klargjorde den romanska kyrkans plan, och bl.a. återfanns dopfuntens ursprungliga fundament i långhusgolvet. Interiören omgestaltades genom ny bänkinredning och orgel, flyttning av predikstol, triumfkrucifix och dopfunt, ändring av innertaket i långhuset, installation av nya anläggningar för värme och belysning m.fl. åtgärder.

Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är kalkmålningarna från 1100-talet i långhuset (särskilt helgonbilderna i tornbågen), triumfkrucifixet, dopfunten och resterna av det romanska spåntaket från samma tid, sakramentsskåpet i korväggen från 1300-talet, altaruppsatsen, predikstolen, de båda prästepitafierna från 1600-talet, det målade innertaket i långhuset, samt nummertavlan och kyrkklockan från 1700-talet.