Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BUTTLE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Buttle kyrka (akt.), BUTTLE KYRKA (akt.)
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Buttle kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den uppfördes med absidkor i öster, ett torn i väster och däremellan i ett långhus, samtliga byggnadskroppar i romansk stil. Absidkoret och långhuset anses vara byggda under 1100-talets senare hälft, tornet fullbordades vid 1200-talets början. På 1300-talets mitt moderniserades byggnaden något – absiden revs för att ge plats åt ett större kor, vilket förlängdes åt öster. Även sakristian uppfördes på 1300-talet.
Invändigt dekorerades långhus och ringkammare av ”Passionsmästarens” verkstad vid 1400-talets mitt.
Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör, i mitten av 1700-talet byttes korets faltak mot tegeltak. Långhusets stora fönster bröts upp under en omfattande yttre och inre restaurering 1882-83. I mitten på 1900-talet gjordes en genomgripande restaurering under ledning av arkitekt Olle Karth, Visby, på grundval av ett tidigare förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm.
De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen utfördes 1994. Arbetena omfattade främst rengöring av långhus- och tornväggar. Muralmålningarna behandlades och mindre sprickor lagades och retuscherades, dessutom målades bänkkvarteren om. Väggarna kalkades i kyrkorummet och i sakristian.
Den senaste utvändiga restaureringen gjordes 1988-89. Arbetena omfattade reparation av tornhuven och långhustaket, putsning och avfärgning av fasaderna samt rengöring och konservering av de utvändiga stenarbetena.