Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BRÄCKE TOMASGÅRD 1:100 - husnr 1, HÄLLESJÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HÄLLESJÖ KYRKA (akt.)
Historik
Kyrkan uppfördes 1847-48 av byggmästaren Frans Agathon Lindstein och för träarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Den var fullt färdig och invigdes 1853. Ritningarna utfördes av arkitekten Johan Adolf Hawerman på Överintendentsämbetet, troligen efter en av Göran Sundin 1839 utarbetad ritning. Sundin i sin tur hade fått anvisningar av vicepastorn J. Sörlin i Ragunda om hur den nya kyrkobyggnaden skulle utformas. En byggmästare Lindstein fick av sockenstämman 1842 i uppdrag att utse en lämplig plats för kyrkobyggnaden samt att komma med ett förslag till ritning och kostnad. Vid sockenstämman 1846 förekommer slutligen ritningen signerad av Hawerman, som antogs enhälligt av stämman. Till exteriören överensstämmer kyrkans utformning med 1846 års ritning av kyrkan med undantag av portalen i vapenhuset som avsågs bli rundbågig.

Den nuvarande kyrkans föregångare finns dokumenterad på ett äldre foto och genom teckningar. De visar en salkyrka av sten med gavelrösten av trä som låg orienterad i öst-västlig riktning. I nordost låg en sakristia och framför sydportalen i sydväst ett vapenhus. Dessa kan ha varit av trä. Byggnadshistorien är inte klarlagd och kyrkobyggnaden därför svårdaterad. Salkyrkoformen tyder på en tillkomst under senare medeltid. Kyrkan övergavs när den nya togs i bruk omkr. 1849, men revs först 1873.