Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ALA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Ala kyrka (akt.), ALA KYRKA (akt.)
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Ala kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande kyrkans äldsta del är långhuset, vilket uppfördes redan vid slutet av 1100-talet. Till denna äldsta kyrka hörde ett romanskt kor. Tornet uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Vid mitten av samma århundrade revs det romanska koret och det nuvarande koret och sakristian tillkom. Koret gavs ovanligt nog samma bredd och höjd som långhuset, och dess fönster i östra gaveln anses ha satts in först omkring 1350.
Sedan byggnadstiden har endast mindre förändringar gjorts på kyrkans exteriör. 1780 tillkom tornhuven i sin nuvarande utformning, och under 1800-talets första hälft togs nya, större fönster upp i långhusets södra mur. Samtidigt murades det romanska fönstret därstädes igen (det återupptogs 1939), och det södra korfönstret utvidgades.
1938 drabbades kyrkan av en brandkatastrof i samband med reparationsarbeten på tornhuven. Samtliga tak och det mesta av kyrkans inredning, bl.a. ett triumfkrucifix från 1200-talet och en predikstol från 1600-talet, förstördes.
Åren 1939-41 återuppbyggdes kyrkan med nya faltak och en tornhuv av samma modell som den gamla. Kyrkorummet genomgick en omfattande restaurering varvid bl.a. ny inredning anskaffades, värmeledning installerades och muralmålningarna på väggarna togs fram och konserverades.
De senaste restaureringarna
Väggar och valv rengjordes 1976 av konstnären Harald Norrby, Klintehamn.
En yttre restaurering genomfördes 2002 då taken lades om, tornpanelen byttes och rötskadat virke i konstruktionen byttes. Socklarna rengjordes och lagades. Fasadputsen lagades och avfärgades. Åskskyddsanläggningen samt belysning i torn och på vindar kompletterades. Fönster och portaler sågs över.
Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är dopfunten från 1200-talet och retablet från omkr. 1350 (deponerat i Gotlands fornsal).