Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STORUMAN UMNÄS 1:46 - husnr 1, UMNÄS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

umnäs kyrka (akt.), UMNÄS KYRKA (akt.)
2010-08
Historik
Församlingens ritningar till kapell underkändes av Byggnadsstyrelsen (tidigare Överintendentsämbetet), som istället lät sin egen arkitekt Anders Roland (1879–1926) göra nya ritningar 1924. Kapellet uppfördes av församlingsborna 1925–26, under ledning av byggmästarna August Berglund och Lambert Andersson från Stensele. Från början var byggnaden utformad som ett enkelt kapell, med rektangulärt långhus, utanpå-liggande vapenhus i väster samt mindre sakristia i nordost. Det branta sadeltaket var täckt med brädspån. Stommen av trä var klädd med stående lockpanel med profilerade lock. Långhusets fönster var rektangulära med avfasade hörn och småspröjsade bågar. Fasaden och knutbrädorna var rödfärgade, fönsterbågarna vita. Sydväst om kyrkan restes en öppen och vid kvadratisk klockstapel av stående timmer med inre snedsträvor samt tälttak täckt med brädor och krönt av glob och kors.

Samma ritningar användes sedan även till kyrkan i Åskilje. Möjligen gjordes dock en enklare klockstapel där. Men även om de två kyrkorna formmässigt var exakt likadana redan från början så hade Umnäs en mer nationalromantisk karaktär och Åskilje en mer klassicistisk, beroende på att Umnäs kyrka målades röd och fick ett spåntak med brädspån samt vindflöjlar på nockhörnen, medan Åskilje fick en ljus färgsättning och tegeltak.

Redan 1936 förändrades byggnadens utvändiga karaktär väsentligt i och med att vapenhuset revs och ett klocktorn byggdes till i väster, troligtvis efter ritningar av Byggnadsstyrelsens arkitekt Einar Lundberg. Kyrkan fick därmed ett mer sakralt och traditionellt klassicistisk uttryck. Till detta bidrog även att kyrkan vid samma tillfälle fick ny färgsättning och målades gul. Tornets nedre del når upp till långhusets nock och har ett valmat takfall. Där ovan finns en indragen fyrsidig ljudvåning med rektangulära mörkfärgade ljudluckor i alla väderstreck, samt tälttak med förgylld glob och kors. Samtliga takfall är täckta av brädspån. Klockstapeln revs senare, enligt bybor på 1950-talet.

Ytterligare en förändring i stilmässigt samma riktning innebar tillbyggnaden av ett indraget lägre korparti som gjordes 1975, efter ritningar av Bengt Lidström, VAB. (Samma utbyggnad hade tidigare gjorts i Åskilje, även där med syftet att öka utrymmet i koret vid begravningar och körframträdanden.) Utöver tornets och korutbyggnadens tillkomst har inte så mycket i exteriören förändrats annat än kulören. Den har förändrats två gånger; ursprungligen röd, från 1936 gul och från 1953 vit. Kyrkportarna byttes 19741975 ut med nya med samma utförande, fast de gamla handtagen bevarades. Sakristian fick också en ny dörr, med samma utformning som kyrkportarna.