Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ALINGSÅS ÅLANDA 3:1 - husnr 1, ANTENS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

ANTENS KAPELL (akt.)
1996-03-11
Historik
Antens kapell (numer benämnd kyrka) uppfördes 1914-15 efter ritningar av arkitekt Johan Jerlén från Göteborg under ledning av byggmästare A. Dahlén från Alingsås och är idag utvändigt i det närmaste oförändrad. Kyrkan kan föras till en grupp av byggnader från början av 1900-talet som saknar nygotiska drag, vilket många annars hade, till fördel för mer renodlat nationalromantiska och jugendbetonade former. Över ingångsgaveln sitter ett litet torn, vilket ytterligare tre kyrkor inom denna grupp i Västergötland har (Hindås, Ubbhult, Trogared). Men påfallande små torn är vanligt överlag i Kullings- och Gäsenebygden, vilket antas bero på att kyrkorna här endast hade en klocka och fick tornen dimensionerade därefter. Arkitekten har på ett för nationalromantiken typiskt vis använt äldre, inhemska material med ett detaljutförande som fordrar hantverksskicklighet för att skapa ett intryck av äldre byggnadstradition.
Kyrkan invigdes midsommardagen 1915. Alla inventarier i kyrkan var skänkta. Organisationskommittén för kyrkans tillkomst övergick till att bli Antens kyrkostiftelse som drev verksamheten i 63 år, tills man 1977 skänkte kyrkan med kyrkogård till Långareds församling. Stiftelsen hade dittills stått under Svenska kyrkans diakoni-styrelses tillsyn, men blev då en församlingskyrka i Stora Mellby pastorat. Thorvaldsens Kristusbild på altaret tillkom 1917. Kyrkan har inte genomgått några exteriöra ombyggnader utan är intakt utvändigt. Interiören i kyrkorummet har inte heller ändrats nämnvärt.
Till koret fanns det enligt uppgift till en början ett ljusinsläpp ovanifrån, men det upplevdes som bländande och vid okänd tidpunkt lades ett plant tak över koret. Möjligen skedde detta 1948 då det enligt uppgift gjordes en del arbeten i kyrkan. En uppmätningsritning utfördes 1946 av Hilding Bengtsson vilket styrker uppgiften att ändringar skulle företas. Troligen drog man då in elektricitet och möjligen var det även då man avlägsnade korets drapering på östväggen, eftersom man vid denna tid föredrog det ljusa och enkla. På 1970-talet uppsattes på östväggen åter ett veckat rött sammetsdraperi från Blå butiken. Arne Skoglund, Skoglunds svets och rep AB, tillverkade och skänkte låga golvljusstakar i 1920-talsstil till koret. Förmodligen lades då heltäckningsmattan i koret och i läktartrappan.
Kyrkan, som tillmättes ett högt kulturhistoriskt värde av Riksantikvarieämbetet, renoverades invändigt 1990. En toalett installerades på södra sidan i vapenhuset och ett nytt smidesräcke utanför ytterdörren tillverkades av Arne Skoglund. Ytterdörren gjordes utåtgående i stället för inåtgående. Karm och dörrblad med gångjärn behölls. Pardörren mellan vapenhus och kyrkorum flyttades så att smygen uppstod i vapenhuset istället för i långhuset, vilket förbättrade tillgängligheten vid ytterdörren och i vapenhuset. Arkitekt var Lennart Bergqvist, Floda, som också gjorde förslag till en eventuell sakristias utformning. Troligen målades interiörens ekådring om i nuvarande olika milt gröna nyanser.
Önskade ändringar som ställdes "på framtiden" var följande: tillbyggnad av en sakristia med skråställda hörn, wc och en länk till kyrkan med sned trappa. Tredelning av altarringen, utbyggt podium i ett plan 13 centimeter över golvet och framflyttat altare. Överljus från vindsvåningen skapas genom glasbetongbjälklag. Ny trappa till predikstolen på snedden.
År 2000 företogs en utvändig renovering efter ett förslag från 1999 av Kurt Nyberg, Arkitekt och ingenjörskontor, Alingsås. Bland annat var strävpelare och tegel ovan grund fuktskadade. Fasadreparationerna innefattade byte av natursten, omläggning av taket, ny plåtbeslagning, justering av tornet (som lutade nästan en decimeter) och dränering. Man hade önskat att byta ut strävpelarnas kalkstensavtäckare mot granit, men originalutförandet fick ej frångås och granit bedömdes harmoniera sämre med den arkitektoniska utformningen. Nya garderober sattes in i de små rummen i öster. En ljusbärare av Peter Pettersson i Alingsås tillkom i kyrkorummet. Stuprör och hängrännor av koppar har helt nyligen (september 2003) till viss del stulits och skall ersättas. Detta har även inträffat tidigare. Ny är också den digitala kyrkorgeln som invigdes i september 2003.