Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD ODENSÅKER 14:1 - husnr 1, ODENSÅKERS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ODENSÅKERS KYRKA (akt.)
1995-11-30
Historik
ODENSÅKERS KYRKA - En kyrka uppfördes under tidig medeltid. Den bestod på 1670-talet, enligt Peringskiöld, av ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid i öster, takryttare samt i söder av ett vapenhus. Medeltida murar är bevarade i långhusets sydvägg och i tornets bottenvåning. Tornöverbyggnaden är sannolikt från tidigt 1700-tal. Från medeltiden är bevarat en dopfunt, storklockan, en pietàskulptur och vapenhusets målningar från sent 1400-tal. Kyrkan förlängdes i öster och fick nytt, tresidigt kor 1724 - 1728. Lillklockan omgöts 1749. 1759 tillbyggdes långhuset i norr och i öster. Kyrkan dekorerades med draperimålningar, av vilka en över läktaren har bevarats. Altaruppsatsen från 1770 är tillverkad av mäster Olof Wedholm, Råstads by i Odensåker. Denne har även tillverkat predikstolen. Altartavlan är en kopia efter den franske 1700-talsmålarens Taraval original i Broderskapets änkehus, Stockholm. Även taket är sannolikt från 1700-talet. Sakristian uppfördes vid 1700-talets slut eller början av 1800-talet.
Den första orgeln var tillverkad 1856 av Vallqvist. Nuvarande orgel är inköpt 1907 från Härngrens orgelbyggeri, Lidköping.
1910 fick kyrkan nya bänkar. På 1920-talet såldes en medeltida port till Vadsbo museum, Mariestad. Möjligen revs ett vapenhus norr om tornet samtidigt. 1942 omtäcktes spåntaket. Kyrkan renoverades invändigt 1953-1954, varvid en arkeologisk undersökning utfördes och äldre murrester återfanns. Dessa murades över med betong. Arkitekt var Adolf Niklasson. Elektrisk värme och ljus installerades enligt S Lidéns förslag. Orgeln omdisponerades av F Aagard, Danmark. Taket tjärades och utvändig puts lagades. Ett vindfång innehållande vapenhus inreddes. De medeltida målningarna framtogs. Nya bänkar insattes. 1959 skedde sanering av skadedjur genom Anticimex. Utvändiga underhållsarbeten utfördes i mitten av 1980-talet. Taken omlades och lagades. 1990 - 1992 utfördes inre arbeten, varvid bänkinredningen, tak och läktare ommålades i delvis ny färgsättning. Putsen lagades invändigt. Nytt textilskåp och nya elradiatorer tillkom. Predikstol och altaruppsats konserverades genom Alf Hedman. Koret fick nytt golv.