Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖN 11:1 - husnr 1, ULVÖ GAMLA KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

ULVÖ GAMLA KAPELL (akt.)
Historik
Ulvö gamla kapell uppfördes år 1622, då på en annan plats än den nuvarande. Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1710-talet eftersom målningarna interiört dateras till 1719. Kapellet som idag ligger i svag södersluttning utgörs av ett enkelt långhus med rakslutet kor med en grund av hörnstenar och senare kompletterad kallmur, en liggtimmerstomme i sidobilat timmer med utvändig stående bred lockpanel, troligen från 1700-talet, samt sadeltak belagt med spån, som senast lades om 1988. I väster finns ett mindre, senare tillbyggt, vapenhus i resvirke, utvändigt klätt med stående lockpanel samt ett sadeltak, likaledes belagt med spån. Hela kapellet är rödmålat med slamfärg. Till vapenhuset finns en enkel pardörr och in till långhuset en kraftigt pilpanelad gångdörr på vars insida en målad inskription bl.a. säger följande: "Detta Cappell uppsattes 1622 och målat 1719... Roland Johansson Öberg...". Byggnaden har sammanlagt fem fönster, två på vardera långsidan och ett ovanför altaret i öster. Fönstren är tätspröjsade och infattade med bly. Korfönstret förstorades i samband med inrättandet av norra långsidans fönster år 1839.

Interiört representerar kapellet 1700-talets ideal vad gäller den fasta bänkinredningen med marmoreringar på fasaden och de figurativa målningarna på väggar och tak. Målningarna, utförda av Roland Johansson Öberg år 1719, visar uteslutande bibliska motiv med en naivistisk, folklig prägel. De är utförda i limfärg som bonader löpande längs väggarna, varje scen åtskiljd av kolonetter med tydligt markerade baser och kapitäl. Upptill avgränsas målningarna mot taket av en textbård med citat hämtade från olika bibelställen samt en stiliserad bladranka. Nedtill avslutas väggen med en draperimålning.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-10-25, Dnr 221-4713-96