Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VALLENTUNA VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2 - husnr 7, VALLENTUNA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VALLENTUNA KYRKA (akt.)
2005-01-01
Historik
Vallentuna kyrka kan dateras till 1100-talets slut. Enligt kyrkans eget kalendarium från 1198 var Vallentuna kyrkas invigningsdag (dedicatio ecclesie) den 1 oktober, medan året är okänt. Kyrkan byggdes med västtorn, långhus och smalare kor och hade för tiden imponerande mått, den största i Vallentuna härad och den enda med torn. Under 1200-talet byggdes en kvadratisk sakristia på korets norra sida. Vid 1400-talets mitt utvidgades kyrkan genom att koret förlängdes och ett vapenhus byggdes framför ingångsportalen i söder. Tornet försågs med en hög spira. Kyrkan fick murade valv som pryddes med målningar. 1680 byggdes ätten Klingspors sexkantiga gravkor på korets sydsida. På 1760-talet förstorades fönstren. Vid en brand 1856 förstördes yttertak, valv och träinredning.

Återuppbyggnaden genomfördes 1857–58 med Abraham Rafael Ulric Pettersson (1824–1866) vid Överintendentsämbetet som arkitekt. Kor och vapenhus revs och huvudentrén flyttades till tornets västingång. Sakristian i norr formades till en öppen korsarm och en ny korsarm byggdes mitt emot. Gravkorets minnesrum fick funktion som sakristia. Det nya koret fick samma bredd som långhuset vilket försågs med tunnvalv. Inredningen ritades av samme arkitekt. Exteriören fick profilerad taklist och nya fönster. 1898 gjordes en invändig renovering efter arkitekten Bror Almqvists (1864-1940) ritningar som på 1930-talet följdes av en ut- och invändig renovering under ledning av arkiarkitekten Evert Milles (1885–1960). Under 1970- och 1990-talet har vissa tillägg och förändringar skett i kyrkorummet.

Vallentuna kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Vallentuna som namn förekommer i dokument från tidigt 1200-tal. Både härad och socken har samma namn, i sin tur namngivna efter den gamla centralbyn. Kännetecknande för bygden kring Vallentunasjön är rikedomen på fornminnen och historiska miljöer. Runstenar, vikingatida och äldre gravfält tillsammans med gårds- och bynamn vittnar om att bygden redan var gammal då den kristnades. Vikingatida vägstråk, tingsplatser, en av Jarlabankestenarna med äldsta belägget för ”hundare” nu placerad utanför kyrkan samt runstenen med den äldsta kända slutrimmade versen, funnen i kyrkan på 1930-talet, tillhör områdets historia. Märkligt är det från Vallentuna kyrka bevarade kalendariet, en pergamenthandskrift från kyrkans första tid.

Vallentuna var under medeltiden den största socknen i häradet. I denna centralbygd uppfördes Vallentuna kyrka som den största kyrkan och den enda med torn. En ursprungligen högt placerad ingång antyder tornets försvarsfunktion. Landsvägen gick förbi kyrkan som länge utgjorde socknens centrum tillsammans med marknadsplatsen vilken ända in på 1900-talet låg norr om kyrkan. 1885 fick Vallentuna hållplats vid järnvägslinjen Stockholm–Rimbo. Kring stationen växte Vallentuna stationssamhälle fram och tyngdpunkten flyttades så småningom från kyrkmiljön. I början av 1950-talet startade en mera ordnad planering för ett tätbebyggt samhälle och så småningom utvecklades ett nytt kommersiellt och kulturellt centrum.


KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
SLM Stockholms läns museums arkiv
Muntlig källa från församlingens organist Leif Johansson, 2007
Bonnier, A C, Kyrkorna berättar. Upplands Kyrkor 1250-1350, Uppsala 1987
Calissendorff, K, Ortnamn i Uppland, Stockholm 1986
Ferm, O, Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till det medeltida Sverige 5, Stockholm 1991
Norberg, R, och Wilcke-Lindqvist, I, Karls kyrkoruin i Uppland. Sveriges kyrkor, Uppland bd V: 7, Rättelser och tillägg till Uppland band V, Stockholm 1967
Rahmkvist, E, Sockenkyrkorna i Vallentuna. Stencil 1984
Sockenbeskrivningar från 1850-talet. Vallentuna socken. Vallentuna hembygdsförening 1979
Sundström, L, Vallentuna kyrkogård, Stockholms läns museum, Rapport 2006:30
Tuulse, A, Kyrkor i Vallentuna härad, Sveriges Kyrkor, Uppland bd V:2, Stockholm 1954
Tuulse, A, Vallentuna kyrka, beskrivning utg. av Ärkestiftets stiftsråd, red B. I. Kilström, u.å.
Vallentuna Anno Domini 1198, Vallentunakalendariet och dess tid, redaktör Staffan Helmfrid, Vallentuna kulturnämnd, Västervik 1998
Wallström, E, Vallentuna kyrka. Stockholms läns museum, Rapport 2002:11.
Vängby, S Minnesskrift till Vallentuna kyrkas återinvigning 23.12.1937. Stockholm 1937