Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
Historik
Vid utgrävningar av Källa kyrka 1971-72 fann man under den stenkyrka som idag finns på
platsen, ett tjockt lager med sot och brandrester. Detta tolkades som att stenkyrkan haft en
föregångare i form av en träkyrka. Denna bör i så fall ha funnits redan under 1000-talet. Man
fann också gravsättningar under sotlagret inom träkyrkans tidigare väggar. Stenkyrkan
började byggas omkring 1170. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan
eller i form av en fristående kastal. I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av
sten började byggas. Under århundradet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick ett
fullbrett kor och två våningar över kyrkorummet. Västtornet sänktes och en takryttare av trä
byggdes mitt på långhusets tak. I mitten av 1200-talet tillkom vapenhuset i söder. Under de
följande århundradena gjordes endast mindre förändringar av byggnaden. På 1600-talet
belades taket med spån. Man ändrade också fönstren. På 1760-talet byggdes sakristian och
tornet ändrades om. Man utfördes också flera reparationer och mindre ombyggnader. En
större renovering och ombyggnad gjordes 1802-1807. Invändigt togs de medeltida valven bort
och ersattes av ett trätunnvalv. Interiört putsades kyrkan. Fönstren gjordes större och
takryttaren togs bort. Fortsättningsvis under 1800-talet utfördes underhållsarbeten men på
1850-talet visade en besiktning av kyrkan att mer omfattande åtgärder var nödvändiga. Man
började då fundera på att bygga en ny kyrka. Diskussionerna om var den nya kyrkan skulle
byggas blev dock utdragna och först 1882 inköptes marken där Källa nya kyrka ligger.
Den gamla kyrkan övergavs men Vitterhetsakademin förbjöd församlingen att riva den.
Inredning från ombyggnaden i början av 1800-talet fick dock avlägsnas. En del återanvändes
och annat såldes. Den gamla kyrkan förföll. Intresset för byggnaden skulle dock vakna igen.
År 1911 beviljade regeringen medel för att reparera kyrkan och år 1928 beslöt kyrkostämman
att kyrkan skulle överlämnas till Vitterhetsakademin, vilka äger den idag. Under 1900-talet
har flera reparationer utförts bl a 1960-61 och 1978. Idag används kyrkan sommartid för
bröllop och konserter.