Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALUNG-SÄLEN ÖJE 16:24 - husnr 1, ÖJE KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

ÖJE KAPELL (akt.)
2004-09-16
Historik
En första kapellbyggnad av mycket enkel karaktär fanns sannolikt redan på 1500-talet i Öje, detta kapell omskrivs i korta drag 1631. Den ersattes dock 1655 av ett nytt kapell, vilket under 1700-talet tillfördes en rad nya inventarier, ett flertal av dessa påträffas i nuvarande kyrka. Vid en genomgång 1828 bedömdes byggnaden vara så nedsliten att en fullständig ombyggnad ansågs nödvändig. Uppdraget att utföra en förnyelse av kapellet gick till Malungs kyrkas byggmästare, L.E. Halfvardsson. Två år senare, 1830, kunde det ombyggda kapellet invigas.

Kapellets planform bestod ursprungligen av ett brett långhus med tresidig koravslutning i öster, vidbygd sakristia i norr och ett smalare torn uppfört mot västra gaveln. År 1860 anges kapellet vara 40 fot långt och 28 brett. Det hade då 24 bänkar och en liten läktare.

Kapellet byggdes dock om och ändrades ytterligare 1912, då det fick sitt nuvarande yttre utseende. Den största förändringen berörde tornet som byggdes in genom en förlängning av långhuset. Samtidigt fick tornet ny tornhuv med spira. Nuvarande vitmålade brädfodring härstammar från 1950-talets restaurering. Vissa förändringar utfördes också under 1980-talet, då kapellets ingång i väster förändrades medan yttertaket fick beläggning av kopparplåt.

Invändigt har kapellet återfått sin 1800-talskaraktär, en följd av den restaurering som genomfördes 1956.

Ahlberg, H. 1996. Dalarnas kyrkor i ord och bild.
Dahl, Johan. 2003. Öje kapell. Underlag konservering av inventarier,
Jerk Werkmäster. 1977. Dalarnas museums småskrifter 14
Sjögren, J. 1950. Kyrkor och kapell i Malung. En historik.