Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LJUNGBY LJUNGA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, SÖDRA LJUNGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Södra ljunga kyrka (akt.), SÖDRA LJUNGA KYRKA (akt.)
Historik
Södra Ljunga kyrka byggdes på medeltiden som en romansk kyrka med långhus och
rakslutet kor. Genom en murverksdokumentation som företogs år 1979 drogs slutsatser
utifrån de spår som upptäcktes i murarna. På norra långhusmuren finns en igensatt
rundbågig portal. Mittfönstret på södra långhusväggen utgör övre delen av en igensatt
portal denna vägg är uppförd 1790-91. I samband med kyrkans ombyggnad 1790-91 ska
även östra kormuren samt en stor del av norra sträckmuren ha behövt muras om. Detta kan
förklara att inga murskarvar framträder i norra långhusmuren. Ovannämnda igensatta
portal med omgivande murparti torde vara ursprunglig.
Under åren 1790-91 byggdes kyrkan om kraftigt och fick nyklassicistisk karaktär, de
vitigaste inventarierna från 1600- och 1700- talet bibehölls.. Långhuset förlängdes då mot
väster och breddades åt söder. Även östra kormuren och en stor del av den norra muren
murades om. Till koret fogades en halvrund sakristia i öster. 1792 byggdes ett lågt brett
torn i väster efter ritningar av Gustaf af Sillén. I samband med kyrkans utvidgning
moderniserades altaruppsatsen från 1711 och predikstolen från 1657 med ljudtak från
1717.
Samma år som tornets uppförande återinvigdes kyrkan och är nu en av de mest typiska
1700-tals kyrkorna i södra Småland, den är visserligen inte stor men gör ett ljust och
luftigt intryck samt är väl hållen.