Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LJUNGBY NÖTTJA 14:1 - husnr 1, NÖTTJA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Nöttja kyrka (akt.), NÖTTJA KYRKA (akt.)
Historik
Nöttja socken omnämns första gången 1337 i skriftliga källor, Parochia nothöija”. Kyrkan är
en medeltida korkyrka med rakslutet kor.
År 1950 sattes arbetena igång och en av de förta åtgärderna var att riva upp kyrkans golv. Då
upptäcktes att det fanns inte mer än tre golv under varandra. Det understa utgjordes av
ekplank och på en av plankorna fann man en konstrik slinga med runmotiv. Detta visade sig
vara resterna av en tidig medeltida stavkyrka, dendrokronologiskt daterade till 1146. Dessa
finns nu bevarade i Smålands museum. Tidigare fanns det bara en stavkyrka bevarad i vårt
land nämligen Hedareds kyrka i Västergötland. Vid denna restaurering började man att syna
väggarna i kyrkan och fann olika lager av gamla målningar. Vid undersökning av predikstolen
som är från 1600-talet fann man att några släta ytor med några påmålade bibelspråk blott
utgjordes av påspikade plattor. Då man tagit bort dem blottades målningar av de fyra
evangelisterna. Draperimålningarna är utförda 1767 av häradsmålaren Anders Hellgren
Vid 1947 års renovering under ledning av arkitekt Paul Boberg skedde en stor förändring av
kyrkans interiör och exteriör. Altarringen ändrades från sin tidigare halvrunda form till sitt
nuvarande utseende, korbänkarna avlägsnades och korfönstret förminskades. Sittbänkarna
ändrades och bänkraden mot västväggen kompletterades med bänkdörrar och mittgången
breddades. Vidare anordnades ett nytt vindfång i väster, läktartrappan flyttades från den södra
sidan till den norra och predikstolen sänktes. Exteriört tillkom tegeltaket och sakristian
putsades. Taket var tidigare lagt med plåt och sakristian klädd med träpanel.