Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GISLAVED GRYTERYDS KYRKA 1:1 - husnr 1, GRYTERYDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GRYTERYDS KYRKA (akt.)
2006-01
Historik
Gryteryd har en lång kyrklig historia. Och litet är känt om de
tidigaste kyrkobyggnaderna men i ett testamente daterat 1342
omnämns prästen och kyrkan i Gryteryd. Den nuvarande
kyrkan föregicks av åtminstone en tidigare kyrkobyggnad, en
lokal tradition berättar att det funnits ytterligare en
kyrkobyggnad som skall ha bränts ned under det nordiska
sjuårskriget, 1560-66. När Gryteryds nuvarande kyrka byggdes
återanvändes en del virke från den gamla kyrkobyggnaden. Den
nya kyrkan byggdes under åren 1762-64 av byggmästaren Bengt Knutsson från Södra Unnaryd. I en
första etapp uppfördes en tornlös salskyrka. Kyrkklockorna fick hänga kvar i den klockstapel som år
1758 hade byggts till den gamla kyrkobyggnaden. Efter åtta år bemålades kyrkan invändigt av
kyrkomålaren Sven Niklas Berg, han målade den stora takmålningen som i sin helhet täcker
kyrkorummets tunnvalv, samt även sakristian. Han utförde även kyrkans första altarprydnad som skall ha
utgjorts av ett målat kors direkt på murytan, i långhuset gjordes ett draperimåleri kring fönstren.
I mitten av 1780-talet kompletterades takmålningen med gavelmålningar, dessa utfördes av målaren
Samuel Lindgren. Lindgren målade samtidigt altaret, läktarbarriären, bänkdörrarna och draperimåleri
kring korfönstren. Kyrkans ursprungliga orgeln ersattes några år senare av en ny som byggdes av Jonas
Solberg. 1822 skedde den största förändring som kyrkan genomgått sedan den uppfördes, detta år revs
den gamla klockstapeln och ett torn byggdes av E Dahl efter ritningar av Axel Almfelt, arkitekt vid
överintendentsämbetet. Tornet gjordes lågt och kröntes med en träinklädd lanternin.
Den orgel som köptes in på 1780-talet ersattes
under 1860-talet med en ny orgel byggd av
orgelbyggaren J Andersson i Långaryd. I
samband med att orgeln ersattes byggdes
läktaren ut till sin nuvarande dimension och
kyrkan genomgick samtidigt en invändig
ommålning. Under hela det resterande 1800-
talet utfördes fortlöpande förändringar av
interiören och den arkitekturbundna
utsmyckningen. 1878 gjordes en altarmålning
direkt på korväggen och en ny altarring
byggdes. 1884 kompletterades takmålningen
med gavelpaneler som målades av målaren
Samuel Lindgren.
Under mitten av 1920-talet utfördes en
omfattande restaurering och renovering av
kyrkan. 1925 lades spåntäckningen och 1926-
27 utfördes en interiör restaurering under
ledning av arkitekten S Brandel. Vid den interiöra restaureringen togs äldre måleri fram och
bänkinredningen byggdes om. Golvet lades om och en ny altarutsmyckning utfördes, den pilasterinramning
som var målad på korväggen ersattes med en pilastrar utförda av trä. Fram till 1935 fungerade stora
järnkaminer som kyrkans enda uppvärmning, detta år installerades elektrisk belysning och värme i
kyrkobyggnaden. 1940 lades ett tegeltak på långhus och sakristian, tegeltaket lades direkt på den gamla
spåntäckningen, 25 år senare ersattes tornlanterninens spåntäckning med en beklädnad av kopparplåt.
1970 genomfördes en invändig ommålning som fortfarande präglar kyrkorummet. Detta år byggdes
läktartrapporna om och bänkinredningen målades röda invändigt.
Det gjordes flera tekniska installationer och ändringsarbeten som automatisk klockringning och
tilläggsisolering av kyrkvinden. 1982 gjordes en exteriör ommålning där fasaderna ommålades. I slutet
av 1980-talet utfördes den senaste stora invändiga restaureringen där omfattande rengörings- och
konserveringsåtgärder utfördes på kyrkans arkitekturbundna måleri. Vid denna restaurering gjordes
mindre förändringar av främst bänkinredningens disposition då de främre bänkarna togs bort. 2001
gjordes en exteriör restaurering där kyrkan putslagades och avfärgades, då avfärgningen på tornet av
någon anledning misslyckades gjordes kompletterande arbeten 2003 där tornet blästrades och avfärgades
på nytt, måleriarbetena på lanterninen avslutades år 2005.