Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY STORA HÄSTNÄS 1:1 - husnr 5, STORA HÄSTNÄS

 Byggnad - Beskrivning

STORA HÄSTNÄS (akt.)
Historik
Byggnaden är uppförd under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal och är både interiört och exteriört välbevarad. Den är den bäst bevarade representanten för de medeltida profana husen på den gotländska landsbygden.
Den högresta kalkstensbyggnaden har stora likheter med packhusen i Visby, med trappgavlar, mittvåningens galleri med tre spetsbågsöppningar samt översta våningens rundbågsformade varuport. Byggnaden består av en högkällare med ett kryssvalv och två mindre tunnvalv, samt över dessa ett större tunnvalv. Både högkällaren och det övre tunnvalvet är avdelade med bjälklag av trä, så att det bildas fyra våningar.
En rundbågeportal leder in till första våningen, i dörromfattningen till denna finns fragment av huggen ornamentik i kalkstenen. Våningen består av ett enda rum, med en ursprunglig eldstad med en rökkanal i muren, mynnande i trappgaveln. Från första till andra våningen finns en bitvis murad trappa. Denna trappa har en stor öppning ner till hålrummet i källaren, samt över öppningen en uppfällbar trätrappa. Utmärkande för andra våningen är de i sydvästfasaden placerade spetsbågsöppningarna som tidigare har varit kolonnettförsedda. I det västra hörnet synd spår av en ursprunglig eldstad, som har haft gemensam rökkanal med första våningens eldstad. Man har dock flyttat eldstaden i samband med att denna våning byggdes om till bostad på 1700-talet. En brant trätrappa leder vidare upp till vindsvåningen. Denna våning har förmodligen använts som magasinsutrymme.

Byggnaden kan dessutom ha haft två medeltida tillbyggnader på gavelsidorna år nordväst och sydöst, där det finns tydliga förtagningar i tre av hörnkedjorna. Den nordvästra byggnaden har troligtvis fungerat som kök. Nya byggnader uppfördes på de nordöstra och sydvästra sidorna på 1700- och 1800-talen. Idag finns endast den nordöstra kvar, dock under 1930-talet kraftigt renoverad både ut- och invändigt.
1925 genomfördes en restaurering med inslag av rekonstruktion. Den medeltida byggnaden var då kraftigt förfallen. Den ursprungliga takresningen rekonstruerades, de förfallna trappgavlarna restaurerades och återuppbyggdes delvis, en i senare tid upptagen dörr i den sydöstra muren till första våningen murades igen. De då igenmurade fönstren i galleriet och den stora porten på sydvästra sidan återställdes.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-06-19. Dnr 221-953-97