Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE RÖNNEN 8 - husnr 2, SKÖVDE TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

SKÖVDE TINGSRÄTT (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Skövde domsagas tingshus, nuvarande tingsrätten, består av två med varandra förbundna byggnadskroppar som är uppförda i vinkel mot varandra. Denna husform var ny vid tiden men kom under 1950-talet att utgöra den helt dominerande formen för tingshusbyggandet.

Den ena huskroppen rymmer kansli och tidigare även bostäder, och sträcker sig utefter Richerts gata. Den andra ligger i vinkel, in på tomten, och upptas till största delen av den ursprungliga, stora tingssalen. Kanslidelen är uppförd i tre våningar, salsdelen i två och båda har slät stensockel och fasader av mörkt, hårdbränt tegel. Sockel och fasad skiljs åt av en utkragad gesims och fFönsteromfattningarna i första våningen, liksom tingssalens fönster, är av svart natursten. Det flacka sadeltaket liksom takskägget är klätt med kopparplåt.

Kansli- och bostadsdelen mot Richerts gata har balkonger i andra och tredje våningen, vilket antyder byggnadskroppens funktion som bostad. Fram till 1976 fanns bostad för häradshövdingen (senare lagmannen) på andra våningen och tidigare även en vaktmästarebostad. Dessa utrymmen är idag omgjorda till kontor. På tredje våningen finns dock fortfarande rum för notarier.

Mot Richerts gata öppnar sig en entré, som idag används som personalingång. Ytterligare entréer finns dels i ena gaveln, och den ledde till häradshövdingebostaden, dels från gården och den utgör allmänhetens entré till expedition, vigselrum och den mindre av tingsrättens två tingssalar. Denna ingång omges av en utskjutande portal av svart natursten och direkt innanför dörrarna ett uppglasat vindfång.

Den stora, ursprungliga tingssalen når allmänheten via en separat entré i tingssalsdelen, och den kan betraktas som den ursprungliga huvudentrén. Ingången avviker från de övriga och markeras av släta, ljusa stenplattor som idag täcks av en klätterväxt, samt ett mönstermurat gallerverk. Här finns också en tingsklocka som togs från tingshuset i Värsås i samband med invigningen av det nya huset. Entrédörrarna är höga och uppglasade och nås via en fyrkantig trappa.

Förutom rum för advokater upptas salsdelen helt av den gamla tingssalen, som löper genom två våningar. Från entréhallen leder dubbeldörrar av trä in i salen som har fem höga fönster utmed var långsida. Rätten sitter på ett podium vid ena kortsidan, vid ett svängt bord med täckt front. Bakom rätten syns en stor väggmålning, utförd av konstnären Arvid Jorm, vilken föreställer en medeltida "Eriksgata" med landskapsmotiv från den omgivande bygden och ett medeltida följe till häst. Liknande väggmålningar förekommer i de allra flesta tingshus från perioden 1940-1960.

Bakom rättens bord finns även en dörr till de utrymmen som allmänheten inte har tillgång till. Snett framför podiet står dubbla bord för parterna och däremellan vittnesbåset. För åhörarna finns fasta bänkrader och längst fram ett skrank med uppfällbara skrivskivor. Bakom åhörarna har väggen klätts med akustikplattor av ljus faner, vilka tillkom vid renoveringen 1996. Inredningen i övrigt präglas av den rödbruna slät faneren som återkommer i tak och fast inredning.

Den mindre av de två tingssalarna, som kanske snarare bör kallas förberedelserum, tillkom 1978. Denna sal saknar podium och har möblering med lösa bord i en triangel. Ljuset faller in från fönster utmed ena långväggen.

Vigselrummet på första våningen är det före detta häradshövdingekontoret. Rummet har väggfasta hyllor från kontorstiden och idag (1998) en i det närmaste altarlik inredning med ett smalt bord, där vigselförrättaren står på ena sidan och brudparet på den andra. Inredningen gjordes 1996 i samband med en invändig renovering.

I Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, finns två vykort av exteriören arkiverade från inventeringen 1971.

Dåliga väderförhållanden vid inventeringstillfället i april 1998 gjorde det svårt att ta rättvisande fotografier av tingshuset!

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-07.Tingshuset har ett stort kulturhistoriskt värde som karaktäristisk, väl bevarad, offentlig byggnad från sin tid.- 2007: En dörr mot Richtersgatan har bytts ut mot en aluminiumdörr. Vildvinet runt entrén dolde detta år helt relieffen till vänster om entrédörren och klockan till höger om denna.Klass 2.