Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TANUM BOTTNA 12:1 - husnr 1, BOTTNA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BOTTNA KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan härstammar från 1100-talet, då med smalare kor med absid. Den har haft ingång genom södra långmurens västra del, idag igensatt och med utsparat fönster i överdelen. Även vapenhuset, som bör vara antingen ett ofullbordat eller återstoden av ett raserat torn, är av allt att döma senmedeltida. Golvet har antagits vara av medeltida ursprung, men förekomsten av två kvarnstenar i golvet indikerar att det har reparerats eller kompletterats senare.

Någon gång under 15- eller 1600-talet tillbyggdes så det nuvarande koret, tydligen med muren lagd direkt i anslutning till det ursprungliga korets yttermur, varvid ett "avtryck" av absiden bildades i det nya korets inre östgavel. Denna urgröpning, i vilken sakristian tidigare varit inredd, murades för vid en senaste restaureringen. Vid södra kormurens bas kunde ett sockelskift från gamla koret iakttagas. I samband med tillkomsten av det ny koret upptogs förmodligen också den södra ingången till tornbyggnaden, vilken nu fick funktionen av vapenhus. Långhusets gamla ingång sättes igen.

Vid mitten av 1700-talet genomgick kyrkan en modernisering. Bl a upptogs de nuvarande fönsteröppningarna. Kyrkans vindflöjel bär årtalet 1763, och kyrkklockan är gjuten 1736, och det är inte osannolikt att något av dessa årtal är byggnadsåret för klocktornet. Efter detta har inga större utvändiga förändringar skett. Invändigt skedde också arbeten vid 1700-talets början, bl a skänktes då altartavlan av biskop Wingård, som även skall ha bekostat kyrkans bemålning vid denna tid.

Uppgifterna från 1800-talet är sparsamma. Sannolikt har det skett reparationer, men detta är inte utforskat. 1896 skedde invändiga arbeten, då bl a innertaket fick nya brädor och en ny altarring byggdes. Det tidigare polykroma (mångfärgade) måleriet på träinredningen kom också att målas över, kanske också det 1896.

Diverse arbeten skedde under 1900-talet, bl a elektrifierades kyrkan 1944 med elvärme några få år därefter, fram till den senaste stora renoveringen 1965-66.

Den leddes av Erik Lundberg och innebar en omfattande omdaning av interiörens karaktär. Nytillskott och äldre delar samsas nu i en sammanhängande helhet, som skapar ett stämningsfullt kyrkorum.