Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA LUNDBY 18:1 - husnr 1, NORRA LUNDBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NORRA LUNDBY KYRKA (akt.)
1995-12-01
Historik
NORRA LUNDBY KYRKA - Norra Lundby kyrka uppfördes vid 1100-talets mitt och bestod då av rektangulärt långhus, kor och halvrund absid i öster. Den var ursprungligen ca 18 meter lång. Kyrkan förlängdes senare västerut, troligen under senmedeltid, och välvdes sannolikt samtidigt. Möjligen uppfördes samtidigt nuvarande sakristia och torn samt ett numera rivet vapenhus i söder. Från tidig medeltid är bevarat en dopfunt och en skulpterad madonna. Även altaret är medeltida. Ett altarbord av ek (nu i sakristian) är från senmedeltid liksom två helgonbilder. Under sent 1600-tal, troligen 1678-1687, renoverades kyrkan. Den omputsades och omkalkades ut- och invändigt, fick ny altartavla, kyrkbänkar mm. Delvis bevarade kalkmålningar i al seccoteknik utfördes i koret. Kyrkan fick sannolikt nuvarande längdsträckning vid sammat tidpunkt. Det gamla tornet revs och dess bottenvåning inlemmades i långhuset. Istället uppfördes ett nytt, högt och smalt torn väster om det gamla. Från 1600-talets slut är predikstolen i senbarock bevarad.
1742 -1743 fick kyrkan en läktare i norr och väster. Läktarbröstet dekorerades av kyrkmålare Johan Risberg, Skövde. Denne målade även predikstolen och dåvarande altaruppsats, enligt en inskription som tidigare fanns på absidväggens insida.
1816 ombyggdes tornet och fick nuvarande utseende med lanternin. Samtidigt revs gamla vapenhuset i söder och entrén förlades till tornets västfasad. 1865 försågs murarna ut- och invändigt med tjock puts, som dolde 1600-talsdekoren. Medeltida fönster i absid och sakristia igenmurades. Predikstolen övermålades. En numera försvunnen altaruppsats utbyttes mot ett förgyllt träkors med törnekrona. Nya läktarbröst uppsattes. Madonnan placerades i sakristian. Det äldre läktarbröstet uppsattes till största delen som vindstak i en flygel till Skattegården. På 1870-talet omlades golven.
1921 utbyttes ekspånet på långhusets södra takfall mot järnplåt. 1923 fick kyrkan ett orgelharmonium. 1941-1942 utbyttes ekspånet på långhustaket och sakristan mot enkupigt lertegel, medan absid - och torntak täcktes med järnplåt. Tankar fanns på att åter förhöja tornets överdel och avlägsna lanterninen, men församlingen fick inte tillstånd till detta.
1952 - 1953 skedde en omfattande renovering, under ledning av arkitekt Adolf Niklasson, Skara. Den tjocka kalkputsen på fasaden ersattes av en mycket tunn genomskinlig puts. Läktaren revs. Det nu återfunna 1700-tals läktarbröstet uppsattes som prydnad i långhusets västra del. Golven isolerades och omlades. Elektriskt värmesystem installerades. Ett par medeltida fönster togs fram liksom rester av korets dekormålning. Predikstolen befriades från övermålning och fick ny trappa. Ny bänkinredning insattes och sakristian fick ny inredning. Nya nummertavlor uppsattes. Altarkrucifixet utbyttes mot nuvarande altaruppsats (från ca 1700), som dessförinnan förvarades i sakristian. Helgonbilderna, som också förvarats i sakristian en period, upphängdes i kyrkorummet. Ett äldre tympanonfält (ursprungligen placerat över den år 1816 rivna sydportalen) och två gravhällar uppsattes i vapenhuset och en runsten utmed fasaden. 1981 inköptes nuvarande orgel från Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Omkring år 2000 insattes textilskåp från Apelids snickeri i sakristian. Vid samma tid avlägsnades ett par bänkar i sydväst.