Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅMÅL GUSTAVSBERG 3:2 - husnr 8001, TÖSSE GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÖSSE GAMLA KYRKA (akt.)
1994-10-06
Historik
Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är medeltida och anses vara uppförd på 1200-talet som en romansk tegelkyrka. Kyrkans nuvarande yttre form tillkom vid en ombyggnad 1725 då kyrkan förlängdes åt öster så att den fick en tresidig koravslutning. Ombyggnadsåret framgår bl a av de smidda ankarjärnen med siffrorna 17 på sydsidan och 25 på nordsidan. Vid samma tid förändrades också fönsterutformningen. Enligt uppgift har kyrkan byggts om minst en gång tidigare. Fram till 1741 fanns ett torn mitt på långhusets tak som då togs ner p g a tyngdbelastningen på murarna. Istället påbörjades bygget av ett västtorn i sten med överbyggnad av trä, vilket dock togs ner och ersattes av en fristående klockstapel 1783. 1760 bemålades taket av målarmästaren Hans Georg Schüffner. 1812 hölls den sista gudstjänsten i kyrkan och församlingarna i Tösse och Tydje kom sedan att använda Tydje kyrka tills Tösse nya kyrka stod klar 1848. Året därefter revs Tydje kyrka, uppförd av trä 1756.

1832 såldes kyrkan för 100 Rdr banco till prosten Anders Kjellberg. Efter en tid såldes kyrkan vidare och byggdes om till magasin, bl a tillkom fem stockvarv ovanpå muren, ett mellanbjälklag och två rader med gluggar som ersatte de stora fönsteröppningarna. Inventarierna skingrades. Kyrkans medeltida dopfunt i täljsten, liksom en medeltida klocka finns dock i Tösse nya kyrka. Kyrkan kom sedan att övertas av de olika innehavarna av kyrkoherdebostället med tillhörande jordbruk. Genom 1910 års prästlönereform kom från 1914 de olika arrendatorerna att överta rollen som ägare av kyrkan. 1910 företogs en putsavknackning och undersökning av muren av kyrkohistorikern Sigfrid Gunnäs. Det konstaterades då intakta mursträckningar av tegel i munkförband, tidigast från 1200-talet, i långhusets västparti.

Tanken kom efterhand att väckas för att återställa kyrkan för sakralt bruk. Kyrkan inköptes 1931 av häradshövding Karl Mellén som skänkte den till församlingen. 1952 bildades "Föreningen för bevarandet av Tösse gamla kyrka". 1954 igångsattes ett omfattande renoveringsarbete och kyrkan återinvigdes 1961. Vid renoveringen rekonstruerades bl a de tidigare fönsteröppningarna, de fem stockvarven på muren borttogs och nytt innertak tillkom.