Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD ÖRS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖRS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖRS KYRKA (akt.)
1994-10-12
Historik
Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är vitputsad med murar av tegel och inslag av natursten. Vid en ombyggnad på 1660-talet hittades en tegelsten med årtalet 1219 inskrivet, vilket är kyrkans förmodade byggnadsår. Tegelstenen skall finnas överputsad på okänd plats i kyrkan. I samband med en utvändig renovering 1993 då fasaderna omputsades gjordes en murverksdokumentation som visar på en ursprunglig tegelkyrka av romansk typ, vilket tyder på att kyrkan uppförts vid 1200-talets första hälft eller dess mitt. Under 1660-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick en tidstypisk tresidig koravslutning. Kyrkans väggar innehåller både medeltida tegel och tegel från 1600-talet. Kyrkans bevarade äldre fasta inredning utgörs av altaruppsatsen och predikstolen, båda i sk provinsiell barock stil. Altaruppsatsen är tillverkad av bildhuggare Nils Falk 1737. Efter tillbyggnader 1887 (sakristia i öster) och 1900 (vapenhus i väster) fick kyrkan sin nuvarande form. 1900 revs ett vapenhus av okänd ålder på sydsidan. Kyrkan saknar torn. Strax söder om kyrkan står klockstapeln som antas vara uppförd under 1600-talet.

Kyrkans långa byggnadshistoria innefattar flera både exteriöra och interiöra förändringar. De ombyggnader och renoveringar som skett följer i allmänhet ett tidstypiskt mönster. Kyrkans exteriör är ett resultat av ombyggnaden på 1600-talet och de senare tillbyggnaderna av sakristian och vapenhuset. Utformningen av fönstren går tillbaka till en renovering 1858 då samtliga fönster sänktes en aln (60 cm). Renoveringen 1900 motsvarar det som skedde under 1800-talet i många kyrkor. Det målade taket, och eventuellt också målningar på läktarbröstningen, togs bort. Målningarna var utförda av Hans georg Schüffner 1747. bemålade delar av takmaterialet återanvändes till vapenhusets yttertak och finns kvar där. De slutna bänkarna ersattes av nya öppna. Samtidigt togs också gravhällar i koret bort och placerades på det nybyggda vapenhusets väggar. Nästa stora renovering, 1938, följer också mönstret för sin tid med syftet att framhålla och återställa en äldre karaktär som delvis tagits bort under 1800-talet. Renoveringen 1938 var omfattande och präglar fortfarande till stora delar kyrkorummet i Ör. För arbetena svarade arkitekt Axel Forssén, Göteborg och konservator var R Johansson, Skövde. Vid detta tillfälle förändrades bland annat bänkinredningen, nya inner- ytterdörrar tillkom och läktarbarriären fick sin nuvarande utformning. I koret lades ett nytt golv, altarringen byggdes om och dopaltaret tillkom. Pärlsponttaket från 1900 i kyrkorummet byttes ut mot breda slätspontade brädor och innanfönster med s k antikglas och blyspröjs sattes in . Även inredningen i sakristian och vapenhuset är till stor del präglad av renoveringen 1938. Under sakristian grävdes också en källare ut för ett nytt uppvärmningssystem med lågtrycksvärmeledning. 1983 tillkom en läktarunderbyggnad för brudkammare mot söder och toalett och kapprum mot norr. 1993 genomfördes en omfattande exteriör renovering då bland annat samtliga fasader omputsades och skiffertaket på vapenhuset lades om. Då putsen var nedtagen genomfördes en murverksdokumentation. Då framkom bland annat att av den medeltida tegelkyrkan finns hela långhusets sydsida och sydvästra delen av västgaveln bevarad. En ursprunglig sydportal kunde fastslås liksom två romanska fönster på sydsidan. Likaså kunde en skiftande färgsättning av fasaden under århundradenas lopp beläggas.